FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

เมกะโปรเจกต์

วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 00:01 น.  ข่าวสดออนไลน์ 


กรมชลประทาน ชี้แจงข่าวท่าล้อจี้แจง ผุดฟลัดเวย์ตะวันตก 


เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

อ้างถึง หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2556

ตาม หนังสือที่อ้างถึง ได้เสนอข่าวเรื่อง ท่าล้อจี้แจงผุดฟลัดเวย์ตะวันตก สรุปความว่า ประชาชนตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กว่า 400 คน เปิดเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อลงมติตามโครงการขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ ขาณุวรลักษบุรี-ท่าม่วง โดยประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลกระทบ ต่อการดำรงชีวิต และยังกล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะกรมชลประทานไม่เคยมาชี้แจงให้ชาวบ้านทราบเลย รวมทั้งไม่เคยทำประชาพิจารณ์ด้วย ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กรมชลประทาน ขอเรียนว่า โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่แม่ น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ซึ่งกรมชลประทานโดยสำนักบริหารโครงการได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาดำเนิน การศึกษาพื้นที่ตั้งแต่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัด นครสวรรค์และจังหวัดกำแพงเพชรผ่านพื้นที่การเกษตรทางฝั่งตะวันตกลงสู่ทะเล ด้านอ่าวไทย ครอบคลุมพื้นที่ 17,557 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่ 17 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการศึกษามาดำเนินการจัดทำเป็นแผนรวมการแก้ไข ปัญหาบรรเทาอุทกภัยและการจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาอื่นๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือและหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่ง ตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้สอดคล้องเหมาะสมทั้งในแง่ของหลักวิศวกรรมชล ประทาน สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วย มีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555-เดือนตุลาคม 2556 โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการศึกษาโครงการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทานและบริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการ ศึกษาโครงการตลอดจนการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อเท็จจริงในภาคสนามและรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ จำนวน 3 ครั้ง ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2555 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดชัยนาท โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในพื้นที่ของตนเอง

2. การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 จำนวน 10 ครั้ง เพื่อชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดทำแผนรวมเพื่อการบริหาร จัดการน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกอย่างเป็นระบบมีผู้สนใจเข้า ร่วมประชุม จำนวน 764 คน ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อยที่เทศบาลตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 66 คน และมีผู้แทนจากตำบลท่าล้อเข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน

3. การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 จำนวน 12 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมการมีส่วนร่วมในส่วนของการศึกษาจัดทำแผนรวมการบริหาร จัดการน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อ ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการคัดเลือกโครงการ 2 โครงการที่ระบุในแผนรวมฯ คือ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร และโครงการคลองระบายน้ำหลากขาณุวรลักษบุรี-ท่าม่วงเพื่อนำเสนอแนวคิด รูปแบบ วิธีการดำเนินการของโครงการทั้ง 2 โครงการให้กับประชาชนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่บริเวณแนวคลองของทั้ง 2 โครงการ โดยมุ่งเน้นที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทัศนคติ ข้อห่วงใยและความกังวลใจต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเท่า นั้น ยังมิได้เข้าสู่กระบวนการก่อสร้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ที่สำนักชลประทานที่ 13 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าม่วง (รวมถึงตำบลท่าล้อ) เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 46 คน

สำหรับการ ดำเนินการศึกษาโครงการในขั้นตอนต่อไปคือการนำเอาข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 มาปรับปรุงรูปแบบการดำเนินโครงการ ซึ่งเมื่อได้ผลการศึกษาที่ครบถ้วนแล้ว กรมชลประทานจะดำเนินการนำผลการศึกษานั้นมาจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 ประมาณเดือนกันยายน 2556 นี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนครอบคลุมพื้นที่ โครงการอีกครั้งหนึ่ง ก่อนสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการและ นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง หากหน่วยงานต่างๆ หรือประชาชนมีความประสงค์ที่จะรับทราบรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นต่อโครงการเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานวางโครงการ 4 สำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2669-5039 หรือหากมีความประสงค์ที่จะให้มีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมกรมชลประทานยินดีที่จะจัดส่งคณะผู้ศึกษาไปชี้แจงทำความเข้าใจต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน
  
 

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด