FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

ICT

ก.ไอซีที เร่งศึกษาสายงานวิชาชีพด้าน ICT มุ่งเพิ่มศักยภาพบุคลากรไทย

         กระทรวงไอซีที เดินสายศึกษาข้อมูลสายงานวิชาชีพด้าน ICT จัดการประชุม-สัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT หวังสร้างกรอบมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ICT ไทย

         นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม ICT ในประเทศไทย จึงได้ดำเนินการศึกษาและจัดกลุ่มอาชีพ/ตำแหน่งงานของบุคลากรด้าน ICT ไว้ตั้งแต่ปี 2547 จำนวน 18 กลุ่มอาชีพ อาทิ นักวิเคราะห์ระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไอที วิศวกรซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ เว็บมาสเตอร์ ช่างเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้กลุ่มอาชีพ/ตำแหน่งงานของบุคลากรด้าน ICT ที่ได้ดำเนินการไว้อาจไม่ครอบคลุมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

        ดังนั้น กระทรวงไอซีที จึงได้ดำเนินกิจกรรมการศึกษาสายงานวิชาชีพด้าน ICT เพื่อจัดทำกรอบมาตรฐานวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT ไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ICT ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและศึกษาสถานะของสายงานวิชาชีพด้าน ICT ของประเทศไทย ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม ICT ไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสอดรับกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) ในการพัฒนาบุคลากร ICT ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานในระดับสากลซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว กำหนดให้มีการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร ที่เกี่ยวข้องด้าน ICT เพื่อจัดทำสายงานวิชาชีพด้าน ICT ขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ส่วนอีกสองครั้งจัดที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำความคิดเห็นและคำแนะนำจากวิทยากรและผู้ร่วมประชุมสัมมนาฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ICT และใช้ระบบ ICT เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินธุรกิจ มาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพัฒนาสายงานวิชาชีพด้าน ICT ไทย และมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้าน ICT ไทย โดยมุ่งให้เกิดการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ICT ไทย ให้สามารถแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

        “การรับฟังความคิดเห็นการจัดทำสายงานวิชาชีพด้าน ICT จากกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพด้าน ICT หรือดำรงตำแหน่งงานด้าน ICT ทั้ง 3 ครั้งนั้น ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการกำหนด ทิศทางการพัฒนาสายงานวิชาชีพด้าน ICT ไทยร่วมกัน ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกองค์กร และเป็นที่ยอมรับในแวดวง ICT ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ต่อไป” นายสมบูรณ์ฯ กล่าว  

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด