FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

การศึกษา

กรมพลศึกษา จัดโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายพร้อมให้บริการโรงเรียนทั่วประเทศ

       บ้านเมือง : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา แจงความพร้อม เพื่อทางโรงเรียนใช้บริการโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของ เด็กนักเรียน เปิดกว้าง โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าดาวน์โหลด ติดตั้งโปรแกรมที่www.sportscience.dpe.go.th:6080/ นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษา เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการที่ประชาชน สามารถรับรู้สมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งสถานศึกษาควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน และเกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการทางด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับสมรรถภาพของเด็กนักเรียน

      สำหรับ "โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย" มีวิธีการใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็ว เริ่มจาก 1.) ทำการลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานในระบบ 2.)เมื่อได้รับ username และ password แล้ว ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 3.)คลิ๊กไอคอน DPF Fitness เพื่อเปิดโปรแกรม จากนั้น Log in เข้าใช้งานในระบบ โดยใส่ username และ password ที่ได้รับจากการลงทะเบียนข้างต้น 4.) ตั้งค่าข้อมูลโรงเรียน โดยใส่ชื่อโรงเรียน ,เลือกเทอมการศึกษา และรับชั้น จากนั้น คลิ๊ก "บันทึก" 5.) เมื่อตั้งค่าข้อมูลโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอหลัก ให้ได้กรอกรายละเอียดดังไอคอนต่างๆที่ปรากฏ จากนั้น 6.) บันทึกผลการทดสอบ สำหรับโรงเรียน ที่มีความสนใจ สามารถดาวน์โหลด "โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย" ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาwww.sportscience.dpe.go.th:6080/ 

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด