FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

ศิลปวัฒนธรรม

'สนธยา'เปิดยุทธศาสตร์ใหม่ ก.วัฒนธรรม พลิกโฉม-สร้างแบรนด์ประเทศ

'สนธยา คุณปลื้ม'เผย 5 โครงการเชิงเศรษฐกิจ'ทศวรรษใหม่ วัฒนธรรมนำไทย' รับยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รองรับบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในการเป็นกระทรวงสังคมและเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับ'แบรนด์ไทยแลนด์'

นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง ตามยุทธศาสตร์ประเทศภายใต้หลักคิด'ทศวรรษใหม่ วัฒนธรรมนำไทย'ซึ่งทำให้กระทรวงต้องปรับบทบาท เป็นกระทรวงสังคมและเศรษฐกิจ โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศของกระทรวงวัฒนธรรมไปเมื่อวันที่ 22-23 ส.ค.ที่ผ่านมาสู่กระทรวงสังคม–เศรษฐกิจ

ทั้งนี้ จากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ก.ค.56 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวตามประเทศคู่ค้าที่สำคัญ (สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน) ซึ่งภาวะดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบไปสู่ปัญหาสังคม เช่น คนตกงาน ยาเสพติด อาชญากรรม ขณะเดียวกัน ประเทศไทยกำลังเผชิญพิบัติภัยทางคุณธรรม ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรมจะต้องพิจารณาว่าจะนำมิติทางวัฒนธรรมไปช่วยป้องกันแก้ไขปัญหา รวมถึงสร้างโอกาสให้กับประเทศอย่างไร เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล

“แนวทางนี้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของศ.ฟิลิป คอตเลอร์ ที่เคยให้แนวคิดต่อรัฐบาลไทยในเดือน มี.ค.56 โดยเสนอให้ขับเคลื่อนประเทศบนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ว่า ไทยควรต้องสร้างจุดยืนแสดงตัวตนหรือ'อัตลักษณ์'ให้แตกต่างเหนือกว่าประเทศอื่น ผ่านการเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา เพื่อสร้างแบรนด์ประเทศไทย”

ทั้งนี้ บทบาทในเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) โดยจะดำเนินงาน 2 แนวทางหลัก ได้แก่ แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว โดยเร่งดำเนินการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร และเวียงกุมกามกับแนวทางการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการ

สำหรับ โครงการสำคัญเชิงเศรษฐกิจ ที่กระทรวงวัฒนธรรมจะได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 57 มี 5 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร-เวียงกุมกาม เป็นการใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน 2.โครงการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรม (OTOP วัฒนธรรม) โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/พื้นที่คัดเลือกผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ ส่งเสริมพัฒนา และนำเสนอเพื่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ 3.โครงการ ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชนในการนำจุดเด่นทางวัฒนธรรม มาส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

4.โครงการอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ นำมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ามาผลักดัน และสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผ่านสินค้าและบริการที่แฝงไปด้วยวัฒนธรรมไทย เช่น ภาพยนตร์ ครัวไทย สปา ฯลฯ และ 5.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงานประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ เช่น งานสงกรานต์ (13-15 เม.ย.) งานสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ (21 เม.ย.) งานเทศกาลออกพรรษา (19 ต.ค.56) โดยจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกจังหวัด เพื่อกระตุ้นให้เกิดความผูกพันและประทับใจในวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว ที่จะสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

“การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วัฒนธรรมนำไทย ต้องบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารงาน และเป็นหลักประกันแห่งความสำเร็จ ประกอบด้วยคณะกรรมการกำกับนโยบายที่จะดึงตัวแทนจากภาคธุรกิจเข้าร่วม เช่น หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น”.

ที่มา : www.thairath.co.th

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด