FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

ศิลปวัฒนธรรม

ธนาคารกรุงเทพ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส 80 พรรษา บุตรหลานพนักงานร่วมบรรพชาสามเณร 80 รูป เฉลิมพระเกียรติ 

           ธนาคารกรุงเทพ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรม ‘โครงการบรรพชาสามเณรบุตรหลานพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงเทพ 80 รูป เฉลิมพระเกียรติ’ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีจำนวนสามเณรเข้าร่วมโครงการ 92 รูป กำหนดระยะเวลา 17 วัน ระหว่างวันที่ 2 ถึง 19 เมษายน 2555 ณ วัดพระราม  กาญจนาภิเษก 

              นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทางธนาคารโดยท่านประธานกรรมการธนาคาร นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการบริหาร นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายชาติศิริ โสภณพนิช พร้อมคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดกิจกรรม‘โครงการบรรพชาสามเณรบุตรหลานพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงเทพ 80 รูป เฉลิมพระเกียรติ’ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีจำนวนสามเณรเข้าร่วมโครงการ 92 รูป กำหนดระยะเวลา 17 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 ณ พระอารามหลวง วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยมีพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสและกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นหัวหน้าพระอุปัชฌาย์ 

             ด้วยพุทธศาสนิกชนถือว่าการบรรพชาเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนา มีอานิสงฆ์และเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐยิ่งตั้งแต่เบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด ไม่มีการทำบุญใดยิ่งใหญ่เสมอเท่า นับเป็นมงคลด้วยประการทั้งปวง จึงได้ดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรบุตรหลานพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงเทพ 80 รูป เฉลิมพระเกียรติ โดยภายหลังพิธีบรรพชา สามเณรจะจำวัด ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และเดินทางไปฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดมกุฏคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยสามเณรจะได้รับโอกาสในการศึกษาพุทธประวัติ ศึกษาวินัย (เสขิยวัตร) ศึกษาคิหิปฏิบัติ (การปฏิบัติตนของคฤหัสถ์) ศึกษาธรรมะ ปฏิบัติสมาธิ ท่องพุทธสุภาษิต คำอาราธนาศีล คำอาราธนาธรรม  คำอาราธนาพระปริตร คำถวายสังฆทาน ข้าวพระพุทธ อิติปิโส พาหุง และเดินธุดงค์ จากพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ คณาจารย์ และวิทยากรผู้เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถตลอดระยะเวลา 17 วันของการบรรพชาในครั้งนี้ 

               นายไชยฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 ทางธนาคารประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมโครงการพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงเทพ อุปสมบทหมู่ 84 รูป เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 อีกทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในการถวายจตุปัจจัยแด่นวกะภิกษุทั้ง 85 รูป เมื่อครั้งเสด็จฯ ไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทรงสดับพระธรรมเทศนา ณ พระอุโบสถวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 นำความปลื้มปิติยินดีมาสู่นวกะภิกษุ ตลอดจนคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และในการนี้นวกะภิกษุทั้ง 85 รูป ได้ถวายจตุปัจจัยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแด่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกทั้งจำนวน เพื่อร่วมถวายเป็นพระมหากุศลในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว 

              ธนาคารกรุงเทพ  ได้ดำเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติและส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนาน ทั้งกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี อาทิ พิธีแสดงมุทิตาธรรมแด่ภิกษุสามเณรผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตระดับเปรียญธรรม 9 ประโยคตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ การแสดงมุทิตาสักการะแด่พระเถระผู้เป็นกรรมการในมหาเถระสมาคมเนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา และแด่พระเถระผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ การอัญเชิญ ‘ผ้าพระกฐินพระราชทาน’ ไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงทั่วประเทศ พร้อมกับบริจาคจตุปัจจัยและสิ่งของจำเป็นแด่พระภิกษุสงฆ์ อันเป็นผลให้ธนาคารกรุงเทพได้รับการประกาศยกย่องรางวัล ‘พุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ’ จากสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะองค์กรที่มีผลงานด้านการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างโดดเด่น นำมาซึ่งความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด