FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

CSR

ทรู ต่อยอดโครงการทรูปลูกปัญญา ย้ำภาพองค์กรรับผิดชอบต่อสังคม ปลูกความดี ด้วยแนวคิด'Creating a Better Life for the Disabled'ร่วมส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการให้ดีขึ้น พร้อมริเริ่มโครงงานส่งเสริมอาชีพผู้พิการ นำร่องกลุ่มบุคคลออทิสติกทั่วประเทศ

     กลุ่มทรู ในฐานะองค์กรของคนไทย มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการทรูปลูกปัญญา ที่เน้นการปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ประกาศเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารของกลุ่มทรู ร่วมปลูกความดีด้วยแนวคิด Creating a Better Life for the Disabled โดยให้การสนับสนุนผู้พิการทั้งด้าน การสร้างอาชีพและรายได้ โดยริเริ่มจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน(True Autistic Thai Center) ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ การพัฒนาบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้เช่นเดียวกับคนปกติ รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะเอื้อให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการทั่วประเทศ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

     นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารและนวัตกรรมต่างๆ ร่วมสร้างประโยชน์และเพิ่มโอกาสแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ผ่านโครงการทรูปลูกปัญญาที่มุ่งปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาได้ปลูกความรู้ด้วยโครงการ 'เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ'เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชนที่อยู่ห่างไกลให้ดีขึ้น และครั้งนี้กลุ่มทรู ได้ปลูกความดี รับผิดชอบต่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะผู้พิการที่ปัจจุบันมีจำนวนมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น กลุ่มทรูเชื่อว่าหากได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน คนพิการจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ซึ่งกลุ่มทรูได้ให้การสนับสนุนผู้พิการใน 3 แนวทาง ทั้งด้านการสร้างอาชีพและรายได้ นวัตกรรม และบริการ ดังนี้

     ในด้านการสร้างอาชีพและรายได้เพื่อผู้พิการ ทรูได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการมีอาชีพและมีรายได้เป็นของตนเอง โดยทรูได้รับผู้พิการเข้ามาร่วมทำงานตั้งแต่ปี 2537 และล่าสุดร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน (True Autistic Thai Center) เพื่อพัฒนาศักยภาพ และจัดอบรมวิชาชีพให้กับบุคคลออทิสติกให้สามารถสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงมีการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต ดำเนินการฝึกอบรมการใช้ Autistic Appilication ที่กลุ่มทรูพัฒนาขึ้น โดยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ จัดฝึกอบรมแก่เด็ก บุคคลออทิสติก และครอบครัว จำนวนรวม 1,000 คน 

    ในด้านนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ ทีมนวัตกรรมกลุ่มทรู ได้นำศักยภาพและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่างๆร่วมสร้างสรรค์ Autistic Application เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความสามารถในการสื่อสารของเด็กออทิสติก ส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น และล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับกลุ่มทรู พัฒนาและจดสิทธิบัตร นวัตกรรม MEM-My Eyes Memory (Braille Note Taker) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เพื่อผู้พิการทางการมองเห็นสามารถบันทึกข้อมูล โดยการกดปุ่มตามอักษรเบรลล์ที่ออกแบบในลักษณะและตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งาน สามารถย้อนกลับไปฟังความถูกต้องของข้อมูลที่จดบันทึกได้ และส่งข้อมูลที่บันทึกไปยังอุปกรณ์ไอที เพื่อส่งข้อความหรือสร้างเอกสารติดต่อกับคนปกติได้

    ในด้านบริการเพื่อผู้พิการ กลุ่มทรูได้เปิด Deaf Call Center ศูนย์บริการลูกค้าสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินโดยเฉพาะ ด้วยระบบสนทนาผ่านวิดีโอ(Video chat) รวมทั้งนำศักยภาพความเป็นสื่อของทรูวิชั่นส์เพิ่มความรู้ให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยออกอากาศรายการ Deaf Channel ที่เป็นความร่วมมือของ กสทช. ทรูวิชั่นส์ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทางช่อง TNN2 ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอด้วยภาษามือเต็มรูปแบบรายการแรกในประเทศไทย ระหว่างเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนเมษายน 2557 และรายการพลังใจไร้ขีด ซึ่งเป็นรายการที่จะช่วยให้คนพิการ 3 กลุ่ม คือ คนพิการทางสติปัญญา บุคคลออทิสติก และผู้บกพร่องทางจิต รวมถึงพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้าใจคนพิการกลุ่มต่างๆมากขึ้น และทราบว่ากลุ่มคนดังกล่าวมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด โดยออกอากาศทั้งหมด 22 ตอน ทางช่อง TNN2 เริ่มเดือนพฤษภาคมนี้ รวมทั้งจะทดลองออกอากาศ Closed Caption เทคโนโลยีคำบรรยายแทนเสียงแบบปิดสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ให้เข้าถึงสาระความรู้ของทรูวิชั่นส์ในเร็วๆนี้ทางช่อง True Explore 1 และ 2 นอกจากนี้ กลุ่มทรูยังสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมคนพิการหลายแห่ง อาทิ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย

   กลุ่มทรู มีความหวังว่าแนวคิด Creating a Better Life for the Disabled จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ภาคเอกชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างจริงจัง รวมทั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของคนไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ ซึ่งการส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้สามารถพัฒนาตนเอง และฝึกทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้ดีขึ้น ตลอดจนเป็นผู้ที่ร่วมสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทย และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนในสังคมได้ เพราะทรูเชื่อว่า ทุกสิ่งเป็นจริงได้ ถ้าเราร่วมมือกัน Together we can make it True”นายศุภชัย กล่าวสรุป

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด