FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

สิ่งแวดล้อม

ซีพีเอฟ นำร่องโครงการ 'ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลนที่ จ.ชุมพร

   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาคม ดำเนินโครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลนนำร่องในจังหวัดชุมพร เพื่อร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย

   น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาตร์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่าการดำเนินโครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน’ ในปีนี้ในพื้นที่ปะทิว จะครอบคลุมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนในตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลทะเลทรัพย์ รวม 560 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกใหม่ จำนวน 40 ไร่ และพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 520 ไร่ โดยกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการดำเนินการในพื้นที่ปลูกใหม่ จำนวน 10 ไร่ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากจิตอาสามากกว่า 500 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากประชาคมในพื้นที่สามตำบล หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารและพนักงานซีพีเอฟ ตลอดจนครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ปะทิว จังหวัดชุมพร

   “ซีพีเอฟ ในฐานะภาคเอกชน ขอยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน  ซึ่งเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของทุกชีวิต ด้วยการสานต่องานปลูกป่าชายเลนที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2536 สู่การสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลนน.สพ.สุจินต์ กล่าว

   น.สพ.สุจินต์ กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องตามแผนแม่บทการจัดการป่าชายเลนประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 1.52 ล้านไร่ ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมเครือข่ายในการอนุรักษ์คุ้มครอง และป้องกันป่าชายเลน จึงเป็นที่มาของยุทธ์ศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย โดยกำหนดนำร่องในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 5 แห่งของจังหวัดชุมพร จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด สุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา

   ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ต้องการส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายและภาคประชาสังคมในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญในเรื่อง 'ความเข้มแข็งของชุมชน' ที่จะนำไปสู่ ความร่วมมือเชิงบูรณาการสร้างจิตสำนึกและในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูปาชายเลนเพื่อการรักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด