FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

ยานยนต์

ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุตฯยานยนต์หดเจ้าของโรงงงานปรับตัวลดต้นทุน

    แนวหน้า : นายประเสริฐ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ เปิดเผยว่า ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ถือว่าเข้าสู่สภาวะหดตัวมาระยะหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะกำลังซื้อภายในประเทศที่หดตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งค่อนข้างรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ หากมองในภาพรวมของอุตสาหกรรม ยอดขายรถยนต์ลดลงกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงส่งผลต่อเนื่องสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีการปรับตัวลดลงเช่นกัน ส่งผลกระทบต่อขนาดกลาง และขนาดย่อม(SME) โดยตรง ผู้ประกอบการ SMEs รายหลายมีมาตรการเตรียมรับมือไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น การลดต้นทุนการผลิต ลงทุนด้านเครื่องจักรเพื่อดึงงานบางส่วนไปผลิตเอง ไม่ต้องจ้างซัพพลายเออร์

    สำหรับ บริษัท แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์ มีพนักงานทั้งหมด 300 คน ซึ่งในแต่ละปีบริษัทมีคำสั่งซื้อเฉลี่ยประมาณ 500 ล้านบาท โดยยอดการผลิตของบริษัทลดลงกว่าร้อยละ 20-30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ยอดการผลิตจะลดลง แต่บริษัทแสงเจริญไม่มีนโยบายปรับลดพนักงาน โดยจะเน้นไปที่การเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นฯลฯ และไม่มีการทำงานล่วงเวลา(ไอที)ของพนักงาน ทำให้รายได้ของพนักงานลดลงจึงต้องประหยัดมากขึ้น

    อย่างไรก็ดีที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมโครงการกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ในสำหรับโครงการพัฒนาการรวมกลุ่ม และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม หรือคลัสเตอร์ ทำให้ได้เรียนรู้ถึงแนวทางในการปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารจัดการในเศรษฐกิจปัจจุบัน

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด