FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

ยานยนต์

เร่งเสริมแกร่งผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยหวังยกระดับขึ้นสู่ผู้นำในเวทีโลก

       แนวหน้า : นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสถาบันยานยนต์ ได้มอบนโยบายให้กับผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์คนใหม่ คือ นายวิชัย จิราธิยุต ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ให้เป็นผู้นำในเวทีโลก โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเป็น‘ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของโลก’

      โดยเน้นพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น เพื่อเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยอย่างยั่งยืน จะทำให้ไทยสามารถผลิตรถยนต์ได้ 3 ล้านคัน ภายในปี 2560 ตามเป้าหมายของแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงาน องค์ความรู้และบุคลากรอย่างแท้จริงต่อไป

       นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้สถาบันยานยนต์จัดงานสัมมนาวิชาการ ‘Automotive Summit 2014’ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Japan Automobile Research Institute (JARI) ในการจัดสัมมนา ‘3rd Asia Automobile Institute Summit’ หรือ AAI Summit ในเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆ ที่เป็นยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยของผู้บริโภค

     นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า เพื่อรองรับการผลิตรถยนต์ตามแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ถึง 3 ล้านคันในปี 2560 สศอ.ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในส่วนบุคลากร ในการเป็นผู้ฝึกสอน(เทรนเนอร์) โดยตั้งเป้าปีละ 60 คน เน้นในผู้ผลิตกลุ่ม First Tier และระดับผู้ฏิบัติงาน เป้าหมาย 500 คน เน้นในกลุ่ม Second Tier และ Third Tier รวมถึงบุคลากรจากสถาบันการศึกษาของภาครัฐ นอกจากนี้จะพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาการผลิตและการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพและการทดสอบ และสาขาวิศวกรรมและวิจัยพัฒนา

     สำหรับ การผลิตยานยนต์ในประเทศ ปี 2557 นี้ยังคงประมาณการณ์ไว้ที่ 2.4 ล้านคัน คือเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศ 1.2 ล้านคัน และส่งออก 1.2 ล้านคัน หรือสัดส่วน 50 ต่อ 50 แต่คาดว่าเมื่อการผลิตขึ้นไปถึง 3 ล้านคัน ในปี 2560 คาดว่าสัดส่วนจะอยู่ที่ผลิตเพื่อขายในประเทศ 40% และส่งออก 60% เนื่องจากความต้องการในประเทศอาจจะไม่สูงมากนัก จากที่ผ่านมา มีการเติบโตมากพอสมควรแล้ว

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด