FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

จีน

ไอเอ็มเอฟ เตือนศก.จีนเสี่ยงชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญ เตือนแดนมังกรกำลังพึ่งการลงทุนมากเกินไป ควรกระตุ้นการบริโภคแทน

            รายงานข่าวบนเว็บไซท์บลูมเบิร์กดอทคอมระบุว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟเตือนว่า เศรษฐกิจจีนเผชิญความเสี่ยงที่จะชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ และเตือนว่า จีนกำลังพึ่งพาการลงทุนมากเกินไปในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลจีนกระตุ้นการบริโภค และการเพิ่มช่องทางการลงทุนให้กับภาคครัวเรือนมากขึ้นแทนการลงทุนในตลาดที่อยู่อาศัย

                อย่างไรก็ตาม ไอเอ็มเอฟระบุว่า จีนอยู่สถานะที่พร้อมที่จะใช้นโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หากมีความจำเป็น ในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจภายนอกประเทศประสบปัญหา

                นอกจากนี้ ไอเอ็มเอฟระบุว่า อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินหยวนยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ซึ่งเป็นประเด็นที่จีนปฏิเสธมาโดยตลอด

                ขณะที่รัฐบาลจีนส่งสัญญาณมาอย่างต่อเนื่อง ว่าพร้อมที่จะดำเนินนโยบายการเงินและการคลังไปในทางกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน หากวิกฤตหนี้ยุโรปส่งกระทบต่อเศรษฐกิจโลกรุนแรงขึ้น

                ทั้งนี้ ไอเอ็มเอฟระบุว่า อัตราการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนได้ชะลอลง และความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะชะลอลงต่อไปอีกระยะอยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญ การใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่จะทำให้การปล่อยสินเชื่อขยายตัวมากขึ้นเกินไปนั้นอยู่ที่การอุดหนุนการบริโภค การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการรักษาสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการใช้จ่ายในด้านความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด