FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

บล.

บล.ไทยพาณิชย์ เสนอขาย DW 7 รุ่นใหม่ เพิ่มทางเลือกให้นักลงทุน แม่นยำยิ่งขึ้นด้วย Price Guideline ประกาศ Indicative Price ล่วงหน้า 5 วัน 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) นำเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญ (Derivative Warrants:DW)รุ่นใหม่ จำนวน ตัว ได้แก่ PTT23P1501A KTB23P1502A IVL23P1410A SAMA23C1502A QH23C1502A TPIP23C1503A และ KKP23C1503A ซึ่งผลิตภัณฑ์ DW ที่ออกจำหน่ายในครั้งนี้มีอายุระหว่าง 5-10 เดือน และอ้างอิงราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดในกลุ่ม SET 100 ซึ่งช่วยเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นให้กับนักลงทุน โดยการออก DW ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant)จำนวน ตัว และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) จำนวน 3ตัว ทำให้ปัจจุบัน SCBS มี DW ประเภท Call Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 52 ตัว และมี DW ประเภท Put Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 12 ตัว ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ DW ได้อย่างหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้อย่างดี ซึ่งการเสนอขาย DW ในครั้งนี้ บริษัทขยายหุ้นอ้างอิง จากเดิมที่อ้างอิง บนSET50 เป็น หุ้นอ้างอิงบน SET100 โดยเพิ่มหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (SAMART) หุ้นที่มีแนวโน้มผลประกอบการเด่น เช่น บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH) และหุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50ในครึ่งปีหลัง เช่น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP)เป็นต้น โดยจะเปิดให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 12พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

 

นอกจากนี้ SCBS ยังมีเครื่องมือช่วยนักลงทุน “Price Guideline” ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืนโดย   ผู้ดูแลสภาพคล่องที่ช่วยนักลงทุนในการประมาณราคา DW ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอ้างอิงที่ระดับราคาต่างๆ และอายุคงเหลือต่างๆ โดยคำนวณจากสูตร Black-Scholes ตามสมมติฐานที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด โดยผู้ดูแลสภาพคล่องรับประกันราคา DW ตามตารางราคารับซื้อคืนภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด นักลงทุนสามารถศึกษาเงื่อนไขต่างๆและวิธีใช้ได้ใน  www.scbs.com/DW

 

ผลิตภัณฑ์ DW ที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นประเภท Call Warrant และ ประเภท Put Warrant ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี เป็นหุ้นอ้างอิงที่มีพื้นฐานดี จำนวน ตัว ได้แก่

ประเภทสิทธิในการขาย       

1.       ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ปตท. (PTT23P1501A)

2.       ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ( KTB23P1502A)

3.       ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส  (IVL23P1410A)

ประเภทสิทธิในการซื้อ

4.       ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMA23C1502A)

5.       ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH23C1502A)

6.       ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIP23C1503A)

7.       ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน  (KKP23C1503A)

 

DW

ประเภท

หุ้นอ้างอิง

ราคาใช้สิทธิ

อัตราใช้สิทธิ

(DW:หุ้นอ้างอิง)

ซื้อขายวันสุดท้าย

PTT23P1501A

Put

PTT

290

33

22 .. 58

KTB23P1502A

Put

KTB

17.5

3.5

19 .. 58

IVL23P1410A

Put

IVL

21

3

29 .. 57

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด