FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

ประกัน

คปภ.จัดแถวนายหน้าแฉรายชื่อขี้โกงผ่านเว็บดีเดย์ 1 ก.ค.

     บ้านเมือง : คปภ.เอาจริงเตรียมจัดแถวตัวแทน/นายหน้าขายประกันไร้จิตสำนึกออกจากสารบบธุรกิจประกัน ประกาศลั่นต้องการสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ ไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค หวังยกระดับวิชาชีพ พร้อมเผยรายชื่อสื่อดีเดย์ 1 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป

    นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีจำนวนตัวแทน/นายหน้าประกันภัย รวมทั้งสิ้น 461,585 ราย แบ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิต 270,599 ราย ตัวแทนประกันวินาศภัย 23,322 ราย นายหน้าประกันชีวิต 77,557 ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย 90,107 ราย จากสถิติการรับประกันภัยจำแนกตามช่องทางการขายประกันภัย พบว่า ช่องทางการขายผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เป็นช่องทางสำคัญที่ทำรายได้สูงสุดให้แก่อุตสาหกรรมประกันภัย และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวแทน/นายหน้าประกันภัยให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต (วินาศภัย) พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงได้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยกำหนดแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ความรู้และปกป้องสาธารณชนในวงกว้าง

    ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ. ได้มีการนำข้อมูลของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การรับชำระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้วมิได้นำส่งให้บริษัท กระทำการปลอมลายมือชื่อลงในใบคำขอเอาประกันภัย และดำเนินการขอเอาประกันภัยกับบริษัท โดยที่ผู้ถูกปลอมลายมือชื่อมิได้มีเจตนาทำสัญญาประกันภัย ซึ่งได้

     ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบสถานะของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้น ขั้นตอนต่อไปสำนักงาน คปภ.จะมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นอีก โดยการเปิดเผยรายชื่อและพฤติกรรมในการกระทำความผิดของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

     เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน สำนักงาน คปภ. ได้มุ่งเน้นการให้บริการด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส บนฐานของข้อมูลที่ครบถ้วน

     เข้าใจง่าย และเข้าถึงง่าย เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้ประกอบการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัย การที่ประชาชนมีข้อมูลที่ครบถ้วนและรับรู้สิทธิประโยชน์ ข้อยกเว้น เงื่อนไขด้านการประกันภัยของตนเองได้ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุดในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน ส่วนการเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวจะผลักดันให้บริษัทประกันภัยหันมาเข้มงวดกับตัวแทนในสังกัด และพัฒนาให้เกิดการแข่งขันทางด้านคุณภาพการให้บริการกับประชาชน และจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัยต่อไป

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ได้มีความพยายามหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ถึงแนวทางการเพิ่มสมาชิก สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินให้มีจำนวนมากขึ้นตามเป้าหมายจาก 13,000 คนเป็น 15,000 คน ภายในสิ้นปีนี้

    ขณะเดียวกัน บริษัทประกันชีวิตควรต้องสนับสนุนให้ตัวแทนในสังกัดได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมตัวแทนฯ ด้วย เพราะจะเป็นผลดีได้พัฒนาความรู้ และเสริมทักษะการขายให้เพิ่มพูนมากขึ้น นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับจากบริษัทเพียงด้านเดียว ซึ่งยอมรับว่าที่ผ่านมาตัวแทนประกันชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ข่าวสารว่าคนในอาชีพตัวแทนนั้น มีสมาคมอาชีพตั้งอยู่ เพื่อช่วยเหลือตัวแทนประกันชีวิตทุกคนให้สามารถ ดำรงอาชีพ และขายประกันชีวิตให้ได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โดยมีหลักสูตรการขายที่สัมฤทธิผลแล้วจากทั่วโลกมาสนับสนุนการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะให้กับตนเอง รวมถึงการจัดให้มีการสัมมนาวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ และจัดบรรยายเป็นประจำอีกด้วย

   ปัจจุบันสมาคมตัวแทนฯ มีคณะกรรมการทั่วประเทศใน 35 จังหวัด ซึ่งจะมีการประชุมประจำปีทุกปีในภูมิภาคต่างๆ เวียนกันไป และทุกครั้งจะมีการหารือถึงแนวทางการเพิ่มจำนวนสมาชิกให้เพิ่มขึ้นตลอด เพราะต่างตระหนักถึงการแข่งขันในตลาดประกันชีวิต อนาคตที่จะเปิดกว้างไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) การเข้ามาเป็นสมาชิกก็จะทำให้ตัวแทนได้เพิ่มพูนความรู้ และสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับตัวแทนเอง และบริษัทด้วย

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด