FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

บลจ.

บลจ.ธนชาต เสนอขายกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นอายุ 3 เดือนกองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/2 ชูผลตอบแทนประมาณ 2.00% ต่อปี

   บลจ.ธนชาต ขอเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนในประเทศกองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/2’ ให้ผลตอบแทนประมาณ 2.00% ต่อปี  เริ่มเสนอขายตั้งแต่ 26 พฤษภาคม -2 มิถุนายน นี้

    TCAPวศษฐนายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล ผู้จัดการกองทุนอาวุโส กลุ่มตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เปิดเผยว่า แม้ตลาดตราสารหนี้ขณะนี้จะมีนักลงทุนต่างชาติเทขายออกไปบ้าง จากความกังวลสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยขณะนี้ ทำให้คาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรจะปรับตัวสูงขึ้นจากการขายของนักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนไทยยังรอความชัดเจนของรัฐบาลชุดใหม่ในการบริหารประเทศต่อไป ถ้าอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้นมากอาจจะมีนักลงทุนในประเทศเข้าซื้อพันธบัตร

    ขณะเดียวกัน บลจ.ธนชาต คาดการณ์ว่า อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำต่อไป เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและรอนโยบายรัฐบาลใหม่ในการบริหารประเทศ การไหลออกของเงินจากนักลงทุนต่างประทศคาดว่าจะมีไม่มากนัก แม้ว่าเงินทุนไหลออกจากประเทศ แต่ทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงประมาณ170,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จึงสามารถรับความผันผวนของเงินทุนไหลออกได้

    ทั้งนี้ บลจ.ธนชาต ขอนำเสนอทางเลือกให้แก่นักลงทุนที่ต้องการพักเงินและนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ไม่มากนัก แต่ต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ลงทุนในประเทศ ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/2 (TGOV3M2) อายุ 3 เดือน ให้ผลตอบแทนประมาณ 2.00% รับคำสั่งซื้อ - ขาย วันที่ 26พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2557 กองทุนจะเข้าไปลงทุนในพันธบัตรภาครัฐ สัดส่วน 81.00% และตั๋วแลกเงิน/เงินฝากประจำ ธ.ทิสโก้ / เงินฝากประจำ ธ.ออมสิน สัดส่วน 19.00% โดยประมาณค่าใช้จ่ายกองทุนที่  0.1207%

    โดยกองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/2 มีนโยบายการลงทุนทั้งหมดในตราสารภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ซึ่งจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุใกล้เคียงหรือเท่ากับรอบระยะเวลาที่เปิดขายหน่วยลงทุน

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 หรือธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1770 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfund.com

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557

 TCAP23

คำเตือน

·        การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

·    หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

·    การลงทุนที่แท้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพตลาดตราสารหนี้ และอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายของกองทุน

·        ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ออกข่าวโดย :     กลุ่มสื่อสารองค์กร สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2613-6000 ต่อ 6456        

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด