FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

บลจ.

บลจ.ธนชาต เสนอขายกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นอายุ 6 เดือน กองทุน TFI6M60-TGOV2 ชูผลตอบแทน 2.00% - 2.70% ต่อปี

  บลจ.ธนชาต ขอเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M60 และกองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น ๒ ให้ผลตอบแทนประมาณ 2.00% - 2.70% ต่อปี เริ่มเสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึง 26 พฤษภาคมนี้

  นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เปิดเผยว่า แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องการสิ้นสภาพของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางส่วนแล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ทางการเมืองโดยรวมยังไม่คลี่คลาย และยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่หลายฝ่ายต้องเกิดการชะลอตัวลง เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ การใช้จ่ายภาคเอกชน รวมถึงตลาดหุ้นไทยเองยังเกิดความผันผวน ส่งผลให้นักลงทุนขาดความมั่นใจลง ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายคาดว่าจะยังคงทรงตัว

    ทั้งนี้ บลจ.ธนชาต เพิ่มทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการพักเงินและนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ไม่มากนัก แต่ต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M60 (TFI6M60) อายุ 6 เดือน ให้ผลตอบแทนประมาณ 2.70% เริ่มเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2557 กองทุนจะเข้าไปลงทุนเงินฝาก Bank of China / China Construction Bank (Asia) สัดส่วน 22.00% เงินฝาก PT Bank CIMB Niaka Tbk (Indonesia) / PT Bank International Indonesia Tbk สัดส่วน 22.00% ตราสารหนี้ที่ออกโดย Agricultual Bank of China / Industrial and Commercial Bank of China (Asia) สัดส่วน 21% หุ้นกู้ระยะสั้น บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) / ธ.ทิสโก้ สัดส่วน 24.00% ตั๋วแลกเงิน ของ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง / หุ้นกู้ระยะสั้น ของ บมจ.เอเซีย เสริมกิจลีสซิ่ง สัดส่วน 11.00% โดยประมาณค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 0.0820%

    ส่วนกองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น ๒ (TGOV2) อายุ 6 เดือน ให้ผลตอบแทนประมาณ 2.00% รับคำสั่งซื้อ-ขาย วันที่ 19-26 พฤษภาคม 2557 กองทุนจะเข้าไปลงทุนในพันธบัตรภาครัฐ สัดส่วน 81.00% และตั๋วแลกเงิน/เงินฝากประจำ ธ.ทิสโก้ / เงินฝากประจำ ธ.ออมสิน สัดส่วน 19.00% โดยประมาณค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 0.1267%

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 หรือธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1770 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfund.com

คำเตือน

   - การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

   - กองทุน TFI6M60 จะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตราสารหนี้ ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ดังนั้น จึงอาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยงอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือสัญญาดังกล่าวได้

   - กองทุน TFI6M60 อาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ บลจ. www.thanachartfund.com

   - หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

   - การลงทุนที่แท้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพตลาดตราสารหนี้ และอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายของกองทุน

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด