FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

บลจ.

บลจ.ยูโอบี ปลื้มกองตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงในสหรัฐฯ ปิดยอด IPO ทะลุเป้ากว่า 4,000 ล้านบาท

      บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ได้แนะนำโอกาสการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงในสหรัฐฯ ผ่าน 2 กองทุนคือ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ (UOBSHY) และกองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ (USHY) ที่ได้เสนอขายครั้งแรกไปเมื่อ 28 เมษายน -9 พฤษภาคม 2557 ผ่านเครือข่ายของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.แต่งตั้ง ซึ่งได้รับการความสนใจจากนักลงทุนดีอย่างล้นหลาม เตรียมเปิดเสนอขายอีกครั้ง 19 พฤษภาคม นี้

      นางสาวณัชชา สุนทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวว่า บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นกองทุนทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์นักลงทุนในภาวะตลาดปัจจุบัน ส่งผลให้เป็นกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงสหรัฐฯกองทุนแรกของไทยที่ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยสามารถระดมเงินลงทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรกกว่า 4,000 ล้านบาท

     บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) เป็นผู้นำในการเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) โดย กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ (UOBSHY) และกองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ (USHY) นั้น นับเป็นการสรรหาผลิตภัณฑ์การลงทุนด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในระดับโลกอย่าง AXA Investment Managers* ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของโลกที่มีชื่อเสียงด้วยทีมผู้จัดการกองทุนและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุนมากกว่า 14 ปี เพื่อสร้างโอกาสและตอบโจทย์การลงทุนในภาวะตลาดปัจจุบันที่มีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีทิศทางฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง มากไปกว่านั้น ความสำเร็จจากการเสนอขายกองทุนยังทำให้สามารถขยายฐานนักลงทุนกลุ่มใหม่ที่มีเงินลงทุนสูงและเพิ่มยอดเงินลงทุนของลูกค้ากลุ่มเดิมอีกด้วย

      นางสาวณัชชา สุนทรธาราวงศ์ กล่าวต่อว่า บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ยังคงตอกย้ำโอกาสการลงทุนในกองทุนดังกล่าวเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการกระจายการลงทุนที่สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนในปีนี้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าตราสารหนี้ในประเทศ อีกทั้งได้เดินหน้าแนะนำการลงทุนให้กับเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับท่านที่สนใจลงทุนเพิ่มเติม กองทุนจะเปิดเสนอขายอีกครั้งในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557”

    นักลงทุนที่สนใจสามารถปรึกษาการลงทุนและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ. แต่งตั้ง และฝ่ายงานบริการนักลงทุน บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222

    คำเตือน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น กองทุนสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non - investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้และในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด