FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

บลจ.

บลจ.ธนชาต ลุยหุ้นยุโรป เสนอกองทุน T-EuropeChallenge#1 ตั้งเป้าผลตอบแทน 8% ภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปี

     บลจ.ธนชาต เผยเศรษฐกิจยุโรปฟื้นตัวหลัง GDP เติบโตจากการขยายตัวของภาคการผลิต บริการ การส่งออก ความเชื่อมั่นทางธุรกิจและผู้บริโภค และนโยบายการเงินสนับสนุน โดยเฉพาะหุ้น มีแนวโน้มดี ให้ผลตอบแทนโดดเด่น บลจ.ธนชาต ขอเสนอ กองทุนเปิดธนชาตยุโรปชาเลนจ์#1 (T-EuropeChallenge#1) เน้นลงทุนผ่านกองทุน iShares STOXX Europe 600 (DE) จัดตั้งที่ประเทศเยอรมัน ตั้งเป้าผลตอบแทน 8% ภายในระยะเวลา 1 ปี เริ่ม IPO ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคมนี้

    นายตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจยุโรปในปีนี้มีการปรับตัวดีขึ้น โดยจากการสำรวจของ บลูมเบิร์กคาดการณ์เศรษฐกิจจะเติบโต (GDP) 1.49% จากการขยายตัวของภาคการผลิต บริการ การส่งออก ความเชื่อมั่นทางธุรกิจและผู้บริโภค เป็นสัญญาณเบื้องต้นที่บ่งชี้ให้เห็นการฟื้นตัวในภาคส่วนอื่นของเศรษฐกิจต่อไป

    ขณะเดียวกันกลุ่มประเทศ PIIGS (โปรตุเกส ไอร์แลนด์ อิตาลี กรีซ สเปน) ที่เคยมีปัญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดถึง -10% ของ GDP ปัจจุบันแนวโน้มจะกลับมาเกินดุลในเกือบทุกประเทศ ส่วนหนึ่งการปิดช่องว่าง ขาดดุลดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากการลดลงของการนำเข้าเท่านั้น แต่มาจากการส่งออกที่แข็งแรงขึ้น และการส่งออกดังกล่าวพัฒนาดีขึ้นใกล้เคียงหรือสูงกว่าระดับก่อนเกิดวิกฤต

    ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ให้ความเชื่อมั่นในการรักษาเสถียรภาพในระบบการเงินของภูมิภาค กลุ่มประเทศ PIIGS ที่เคยเป็นต้นตอของวิกฤตหนี้ยุโรป ล้วนมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดย Yields ของ ตราสารหนี้ล้วนลดลง สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ลดลงเรื่อยมา แนวโน้มเศรษฐกิจที่กลับมาฟื้นตัว สร้างโอกาสการเติบโตของผลกำไรบริษัทจดทะเบียนในอนาคตจากฐานที่ต่ำ ซึ่งผลกำไรบริษัทนั้นเติบโตพร้อมกันหลายประเทศในภูมิภาค ฐานะการเงินบริษัทโดยรวมค่อนข้างแข็งแกร่ง นอกจากนี้การประเมินมูลค่าหุ้นทั้งแบบ Cycle Adjusted P/E และ P/B ยังต่ำกว่าค่ากลางในอดีตในหลายๆ ประเทศ ไม่แพง มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้อีก

   ทั้งนี้ บลจ.ธนชาต จึงขอนำเสนอ กองทุนเปิดธนชาตยุโรปชาเลนจ์#1 (T-EuropeChallenge#1) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน iShares STOXX Europe 600 (DE) จัดตั้งที่ประเทศเยอรมัน อยู่ภายใต้ UCITS (UCITS ETF) บริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Deutschland AG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Xetra โดยตั้งเป้าหมายผลตอบแทน 8% (เป็นเป้าหมายเพื่อเลิกกองทุนไม่ใช่ประมาณการหรือรับประกันผลตอบแทน) ภายในระยะเวลาประมาณ 12 เดือนหรือต่ำกว่าหากเกิดเหตุตามเงื่อนไขการยกเลิกกองทุน คือ เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.91 บาท ขึ้นไป เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน โดยเริ่ม IPO ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2557 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

    อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ บลจ. ธนชาต ได้เสนอขายกองทุนทริกเกอร์ฟันด์มาแล้วทั้งหมด 17 กองทุน โดยกองทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายมีทั้งหมด 7 กองทุน หรือคิดเป็น 41.18% และกองทุนที่ยังให้ผลตอบแทนยังไม่ถึงตามเป้าหมายมีด้วยกัน 8 กองทุน หรือคิดเป็น 58.82%

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต โทรศัพท์ 0-2126-8399กด 0 หรือธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1770 หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfund.com

คำเตือน

    - การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

    - กองทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน จะมีความเสี่ยงเหลืออยู่อาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

     - การกำหนดเป้าหมายอัตรารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเพียงเป้าหมายที่เป็นเหตุให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเท่านั้นไม่ใช่การประมาณหรือการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ หากภาวะตลาดหรือภาวะการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติก็ได้

   - ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและผลดำเนินการของกองทุนที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ เช่น ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.thanachartfund.com และหนังสือชี้ชวนเสนอขายกองทุน รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับกองทุนที่วางไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง ก่อนตัดสินใจลงทุน

    - หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

ออกข่าวโดย :     กลุ่มสื่อสารองค์กร สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2613-6000 ต่อ 6456                

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด