FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

คลัง

อ.กรมธนารักษ์ ได้รับเลือกเป็นรองประธานที่ประชุมผู้บริหารกษาปณ์ของโลก (MDC) และไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม MDC ในปี 2559

    นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ประเทศไทยโดยกรมธนารักษ์ในฐานะเป็นหนึ่งในสมาชิกการประชุม  Mint Directors Conference: MDC ได้เข้าประชุม Internal Affairs Meeting ของการประชุม Mint Directors Conference (MDC) ครั้งที่ 28 ณ Mexico City ประเทศ Mexico โดยที่ประชุมได้มีมติเป็น เอกฉันท์เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม MDC ครั้งที่ 29 ในปี 2559 ที่กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้รับการสนับสนุนจาก MDC Council และ MDC member โดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบผลการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย

   นายนริศ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง Mr. Guillermo Hopkins Gámez, Chief Executive Officer ของโรงกษาปณ์ Casa de Moneda de Mexico ประเทศ  Mexico เป็นประธานที่ประชุม และนายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นรองประธาน ที่ประชุมของ MDC Council โดยมี Mr. Maarten Browuwer, Managing Director ของโรงกษาปณ์ The Royal Dutch Mint ประเทศ Netherland เป็น Secretariat เพื่อบริหารการจัดการประชุม MDC ครั้งที่ 29 รวมถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการ และเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ระหว่างประเทศสมาชิก MDC ในปี พ.ศ. 2557-2559 ต่อไป 

     สำหรับการประชุม MDC ครั้งที่ 28 นี้ประกอบด้วย CEO กษาปณ์จากทั่วโลกกว่า 320 คน ทั้งจากประเทศสมาชิกกว่า 47 ประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการในกระบวนการผลิตต่างๆ ทั้งเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์อัตโนมัติ และผู้ผลิตเหรียญตัวเปล่า แผ่นม้วน และโลหะมีค่ามากกว่า 88 บริษัท จาก 24 ประเทศ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินที่มีรายได้ทั่วโลกรวมกันแล้วประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปี นอกจากนี้ การเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทำให้สำนักกษาปณ์ของประเทศไทยได้มีโอกาสพบปะกับผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ในด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ และการบริหารงานด้านกษาปณ์โดยเฉพาะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะทั้งจากการศึกษา

    และทดลองในด้านกษาปณ์ของโรงกษาปณ์ต่างๆ และบริษัทหรือโรงงานที่ทำการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ทางด้านกษาปณ์และเหรียญตัวเปล่าจากทั่วโลกเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณานำมาศึกษา และประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริหารงานกษาปณ์ของกรมธนารักษ์ให้ทัดเทียมและได้มาตรฐานสากลอยู่เสมอเช่นเดียวกับโรงกษาปณ์ชั้นนำของประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงงานกษาปณ์ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก นายนริศกล่าวในที่สุด

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด