FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

มติ ครม.

Display # 
Title Created Date Hits
ครม.ตีกลับแผนจำนำข้าว 'เจ๊ปู'ทุบโต๊ะสั่ง 3 กระทรวงพิจารณาก่อนชงอีกครั้ง 19 September 2012 617
สรุปผลมติ คณะรัฐมนตรี 19 กันยายน 2555 19 September 2012 605
กรมพัฒน์ฯ หนุน e-Commerce ไทยเต็มสูบ หวังให้เป็นธุรกิจดาวเด่นแห่งปีพร้อมสู้ศึก AEC 19 September 2012 480
ครม.อนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาวงเงิน 9.2 พันลบ. 19 September 2012 453
รัฐบาล กำหนดประชุม ครม.สัญจร 21-22 ต.ค.นี้ จัดที่ อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 September 2012 455
ครม.เห็นชอบเงื่อนไขพิเศษ THAI กู้เงินระยะยาวตปท.จ่ายค่าแอร์บัส 3 ลำ 18 September 2012 513
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 11 กันยายน 2555 12 September 2012 489
ครม.อนุมัติแก้ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า จดทะเบียนหนเดียวครอบคลุม 86 ปท. 12 September 2012 513
ครม.เห็นชอบกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศ 12 September 2012 468
ครม.อนุมัติให้ ขสมก.กู้เงินจำนวน 1.47 หมื่นล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ 11 September 2012 505
มติคณะรัฐมนตรี พุธที่ 5 กันยายน 2555 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 05 September 2012 658
ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 30 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 05 September 2012 549
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง -คงคา ครั้งที่ 6 05 September 2012 536
ร่างปฏิญญาการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในภูมิภาคเอเชีย 05 September 2012 545
การสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 05 September 2012 562
การเป็นเจ้าภาพร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลีในการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติในปี 2556 05 September 2012 557
การจัดทำข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน 05 September 2012 440
แนวทางการดำเนินงานด้านการสื่อสาร การให้การศึกษา และการเสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน 05 September 2012 479
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 05 September 2012 650
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 05 September 2012 516
โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือของกรมเจ้าท่า 05 September 2012 806
แนวทางการดำเนินการตามโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 4 05 September 2012 600
กรอบแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ 05 September 2012 483
การปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประเภทค่าธรรมเนียมการแพทย์หรือเรียกชื่ออย่างอื่นให้พนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์คู่สมรสและบุตร 05 September 2012 466
แนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวิภาพอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ 05 September 2012 439
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. ... 05 September 2012 473
ร่างกฎกระทรวงการขอให้พนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตอากาศยานเป็นผู้ออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศ พ.ศ. .... 05 September 2012 450
ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ... 05 September 2012 503
ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 05 September 2012 490
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 5 กันยายน 2555 05 September 2012 658
ครม.ศก.สั่งทุกหน่วยงานเร่งเปิกจ่ายงบลงทุนปี 55 หลังพบเบิกจ่ายได้แค่ 60% จากเดิมที่ตั้งเป้าให้ได้ 65% 05 September 2012 449
ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง 'ไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์' นั่ง ปลัดไอซีที 'วิบูลย์ สงวนพงศ์' เป็นปลัดมหาดไทย 'พล.ต.อ.พงศพัศ ' เป็น เลขาฯ ป.ป.ส. 04 September 2012 514
ครม.อนุมัติให้องค์การสวนยางกู้ธ.ก.ส. 2 พันลบ.เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 29 August 2012 521
ครม.อนุมัติค่าธรรมเนียม Infrastructure Fund ที่ 0.01%แต่ไม่เกิน 1 แสนบ. 29 August 2012 465
Special ASEAN-ROK Ministerial Meeting on Forestry ณ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลี 29 August 2012 418
ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.) ครั้งที่ 8/2555 29 August 2012 386
การรับรองเอกสารสำคัญที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 24 และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 20 29 August 2012 524
การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการขออนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร 29 August 2012 566
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 28 สิงหาคม 2555 29 August 2012 454
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 21 สิงหาคม 2555 24 August 2012 477
ครม.ไฟเขียว มาตรการภาษีสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา ให้บุคคลธรรมดา-นิติบุคคลนำเงินบริจาคเพื่อการศึกษา-กีฬา มาคำนวณภาษีได้ 21 August 2012 487
ครม.อนุมัติราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ปี 53/54 ที่ 1,039.14 บาท/ตันอ้อย 21 August 2012 504
ครม.อนุมัติจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์จากจีนรองรับ AEC 21 August 2012 611
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 14 สิงหาคม 2555 16 August 2012 461
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 7 สิงหาคม 2555 16 August 2012 529
เปิดดูมติครม.(14 ส.ค.)แต่งตั้งโยกย้ายครบทุกตำแหน่ง 14 August 2012 418
ครม.อนุมัติกระทรวงวิทย์ทำ MoU โครงการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังกับ NEDO 08 August 2012 411
ครม.ไฟเขียวร่างระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมศก.สร้างสรรค์ 08 August 2012 396
ครม.ไฟเขียวขยายเวลาคง VAT 7% อีก 2 ปี ก่อนปรับขึ้นเป็น 9% ในปี 57 07 August 2012 390
วิบูลย์ เต็งนั่งอธิบดีปค. บุญทรง กุมขมับ หนักใจเลือกปลัด ระดับ 11 เกษียณไปเลี้ยงหลาน 11 ตำแหน่ง 04 August 2012 1048

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด