FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

มติ ครม.

Display # 
Title Created Date Hits
การประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 20 June 2013 436
แนวทางการบริหารจัดการโครงการรับจำนำข้าวเปลือก 20 June 2013 475
เร่งรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี 2556 20 June 2013 440
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2556 20 June 2013 411
การรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะของส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ 20 June 2013 383
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 18 มิถุนายน 2556 20 June 2013 457
ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 20 June 2013 289
โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระบบ 115 กิโลโวลต์ อำเภอเขาค้อ -อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 20 June 2013 456
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่เป้าหมาย พ.ศ. 2556 20 June 2013 321
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 20 June 2013 462
ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ 5/2556 20 June 2013 338
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 10 มิถุนายน 2556 11 June 2013 509
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 4 มิถุนายน 2556 11 June 2013 442
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 28 พฤษภาคม 2556 11 June 2013 339
นายกฯ ประชุมครม.สัญจรสั่งบริหารจัดการพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็น east west corridor 11 June 2013 293
ครม.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือหนี้สินกลุ่มเกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์จากน้ำท่วม 54 11 June 2013 397
ครม.เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง 11 June 2013 445
ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์การบูรณาการ e-Government 06 June 2013 236
ครม.เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IPv6 ในไทย 06 June 2013 459
ครม.ขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 56 อีก 1 เดือนจากก.ค.เป็นส.ค. 06 June 2013 354
ครม.ขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 56 อีก 1 เดือนจากก.ค.เป็นส.ค. 06 June 2013 365
ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์การบูรณาการ e-Government 06 June 2013 414
ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์การบูรณาการ e-Government 06 June 2013 423
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 21 พฤษภาคม 2556 23 May 2013 506
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 14 พฤษภาคม 2556 23 May 2013 361
ผลการประชุมคณะทำงานฝ่ายไทย-เมียนมาร์ (Myanmar-Thailand Taskforce) 22 May 2013 455
ข้อมติวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 180 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา 22 May 2013 525
การแต่งตั้งคณะทำงานร่วมด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย-กัมพูชา ฝ่ายไทย 22 May 2013 337
ร่างกรอบการเจรจาเพื่อการยกระดับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน +3 22 May 2013 483
แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) 22 May 2013 954
รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 (ฉบับปรับปรุง) 22 May 2013 487
การโอนบรรดาอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การมหาชน) 22 May 2013 383
ครม.แต่งตั้ง'ธีรัตถ์'โฆษกรบ. เด้ง'หมอพรทิพย์'เป็นผู้ตรวจฯ 22 May 2013 374
หมอพรทิพย์โวย โดนเด้ง ครม.ตั้งมือ 1 นิตวทย์ 'เอนก ยมจินดา'เสียบ ธีรัตถ์นั่งโฆษกรัฐบาล ปปช.ออกแถลงท้าแม้ว เปิดตัว'แอ้ด 600 ล้าน' 22 May 2013 642
แจงครม.แบ่งเงินกองทุนพัฒนาสตรีแล้ว อุตสาหกรรมแจกงบ 1.3 พันล้านให้ตั้งตัว 21 May 2013 457
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 15 May 2013 512
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 14 พฤษภาคม 2556 15 May 2013 389
การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 15 May 2013 490
โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557- 2560 15 May 2013 383
ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 15 May 2013 468
รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับผลกระทบของค่าเงินบาทต่อเศรษฐกิจไทย 15 May 2013 318
ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) สำหรับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 15 May 2013 536
ขออนุมัติลงนามความตกลงว่าด้วย กรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหาร และการบำรุงรักษา สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) 15 May 2013 468
ครม.รับทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 56 ไตรมาส 2/56 (ม.ค.-มี.ค.56) จำนวน 1.2 ล้านลบ. สูงกว่าเป้าหมาย 6.53% 15 May 2013 408
ไทย-ลาวจะจัดประชุมครม. ร่วมอย่างไม่เป็นทางการที่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 19 พ.ค.ขยายความร่วมมือยกระดับจุดผ่านแดน 15 May 2013 483
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 7 พฤษภาคม 2556 09 May 2013 491
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 30 เมษายน 2556 09 May 2013 499
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 23 เมษายน 2556 09 May 2013 516
ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบราง 08 May 2013 450
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 08 May 2013 477

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด