FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

มติ ครม.

ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี สำหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 8

            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้

            1. เห็นชอบการจัดทำร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี สำหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 8

            2. อนุมัติในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมให้การรับรองเพื่อประกาศเจตนารมณ์ของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสำคัญ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้แทนไทย โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก

            สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 8 เป็นแถลงการณ์สำหรับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการขนส่งของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจประกอบด้วยออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐรัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

            1. การส่งเสริมความเชื่อมโยง เล็งเห็นความสำคัญของความเชื่อมโยงในภูมิภาค และขอให้คณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปคพัฒนาแผนที่ความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง (Connectivity Map) เพื่อแสดงความเชื่อมโยงด้านกายภาพและสถาบันภายในปี 2563

            2. การสร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง สนับสนุนให้ทุกเขตเศรษฐกิจเอเปค ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการขนส่งที่มีมากขึ้น

            3. การมุ่งสู่ การขนส่งที่มีคุณภาพ” ขอให้คณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปคจัดทำวิสัยทัศน์ด้าน การขนส่งที่มีคุณภาพ” ซึ่งประกอบไปด้วยการขนส่งที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน ร่วมกับคณะทำงานอื่นๆ ของเอเปค

            4. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมการ ตอบสนอง และฟื้นฟูภัยพิบัติทางธรรมชาติภายในภูมิภาคเอเปค

            5. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และขอให้คณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปคร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคการขนส่ง

            6. ความปลอดภัยและความมั่นคง สนับสนุนให้คณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปคร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาความมั่นคงและปลอดภัยในภาคการขนส่ง

            7. การปรับประสานมาตรฐานยานยนต์ ขอให้แต่ละเขตเศรษฐกิจเอเปคเข้าร่วมการดำเนินการปรับประสานกฎระเบียบยานพาหนะ เพื่อพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของยานพาหนะ

            8. สตรีในภาคการขนส่ง ขอให้คณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปคพัฒนากรอบแผนงานด้านสตรีในภาคการขนส่ง เพื่อเสริมสร้างโอกาสสำหรับสตรีในภาคการขนส่ง

            9. ท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเปค สนับสนุนข้อริเริ่มด้านท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายท่าเรือเอเปค (APEC Port Services Network)

            10. โครงการอำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในภูมิภาคเอเปค ขอให้คณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปคทำงานร่วมกับคณะทำงานด้านอื่นๆ ของเอเปคเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อโครงการอำนวยความสะดวกการเดินทางภายในภูมิภาคเอเปค

 

                ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 กันยายน 2556

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด