FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

มติ ครม.

ร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act

            เรื่อง  ร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และส่งร่างกรอบการเจรจาดังกล่าวเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สาระสำคัญของร่างกรอบเจรจาฯ มีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้

            1. หลักการทั่วไปเกี่ยวกับความตกลง FATCA ตลอดจนขอบเขตของความร่วมมือในด้านภาษีระหว่างประเทศคู่สัญญา

            2. รูปแบบ ประเภทของข้อมูลทางบัญชี ธุรกรรมทางการเงิน การลงทุนและการประกันภัยที่ต้องมีการตรวจสอบและรายงานข้อมูลและที่ได้รับการยกเว้นตามความหมายของความตกลง FATCA

            3. การกำหนดสถาบันการเงิน และองค์กรที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบบัญชีและรายงานข้อมูล และที่อาจได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน

            4. ขั้นตอนและวิธีการในการจัดส่งและการขอรับข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน การลงทุน และการประกันภัย

            5. ข้อกำหนดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามความตกลง FATCA เพื่อให้การปฏิบัติตามความตกลง FATCA เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

                ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 กันยายน 2556

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด