FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

มติ ครม.

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

     เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบ และกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้

    1. เห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

    2. ให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ที่มิใช่สาระสำคัญให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

    ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าวให้ดำเนินการได้นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ

    1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำความร่วมมือด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน ครอบคลุมความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ การจัดสัมมนาฝึกอบรม โครงการนำร่องเพื่อคุ้มครองและจดทะเบียนสินค้า Gls ระหว่างกัน การเยี่ยมแหล่งผลิตสินค้า Gls การจัดแสดงสินค้า Gls การบริหารจัดการการควบคุมและการตรวจสอบการจดทะเบียนสินค้า Gls และการจัดโครงการฝึกอบรมภาคธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

    2. ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้าน Gls  ความร่วมมือจะครอบคลุมการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบ กระบวนการยื่นขอจดทะเบียน ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ทั้งในและต่างประเทศของแต่ละฝ่าย ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดที่พบในขั้นตอนการนำเข้าสินค้า ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และการควบคุมสัญลักษณ์/ตราสินค้า Gls การจัดตั้งระบบควบคุม Gls การขอจดทะเบียน Gls ในต่างประเทศ และข้อมูลอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน และผู้ขอจดทะเบียน Gls ของแต่ละฝ่าย

   3. โครงการนำร่องด้านการคุ้มครองและจดทะเบียนสินค้า Gls มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือในด้านการจดทะเบียน และการคุ้มครอง Gls ระหว่างสองประเทศเพื่อให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองสินค้า Gls ระหว่างกัน

   4. กิจกรรมความร่วมมือด้าน Gls อื่น ๆ เช่น การศึกษาและสร้างจิตสำนึก การแลกเปลี่ยนความรู้และเอกสารเผยแพร่ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการสำนักงาน การประสานงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับเชิงเทคนิคที่จำเป็นในการคุ้มครอง Gls ในขั้นตอนการนำเข้า การดำเนินงานร่วมกันในการส่งเสริมประเด็นด้าน Gls ในกรอบพหุภาคีและเวทีองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการหารือเกี่ยวกับประเด็นใหม่ ๆ ด้าน Gls

   5. ขอบเขตความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้จะไม่กีดกันหรือก่อให้เกิดผลกระทบแก่ทั้งสองฝ่ายในการดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้อยู่ในแต่ละประเทศ

   6. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่สองฝ่ายได้ลงนามร่วมกัน โดยมีระยะเวลา 6 ปี และจะต่ออายุออกไปอีก 2 ปี โดยอัตโนมัติ จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกโดยทำหนังสือแจ้งเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

   7. บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้เป็นการลงนามระหว่างอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ AQSIQ จีน ซึ่งจัดทำเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน อย่างละ 2 ฉบับ

                ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 กันยายน 2556

 

 

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด