FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

มติ ครม.

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 3 กันยายน 2556

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ชุด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 กันยายน 2556

            วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

            จากนั้น นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ พร้อมด้วย ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 

กฎหมาย

            1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550)

            2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....

            3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(แก้ไขเพิ่มเติมประเภทและคุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง และประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน)

            4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. ...

            5.  เรื่อง  ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 ว่าด้วยการเงินและงบประมาณ พ.ศ. 2556 และร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2556 รวม 2 ฉบับ

 

เศรษฐกิจ -สังคม

            6.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (โครงการอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ พระอารามหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร)

            7.  เรื่อง  รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2554 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

            8.  เรื่อง  เสนอยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 — 2558

            9.  เรื่อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

            10. เรื่อง  ผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) งานสัญญาที่ 4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน)

            11. เรื่อง  รายงานผลการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ (สัญญาที่ 5) (ฉบับปรับปรุง-มีนาคม 2556)

            12. เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2556

            13. เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงาน ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างหนี้ และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 เมษายน 2553 และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร และการจัดการหนี้ของเกษตรกรตามกฎหมายกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร

            14. เรื่อง  สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2556

            15. เรื่อง  รายงานภาวะการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี 2556

            16. เรื่อง  มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 7/2556

            17. เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

 

ต่างประเทศ

            18. เรื่อง  โครงการจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12(The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2006 : APOC 2016)

            19. เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบ และกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

            20. เรื่อง  ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขความคลาดเคลื่อนในตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าของไทย

            21. เรื่อง  ร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ และการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

            22. เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี สำหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 8

 

แต่งตั้ง

23.  เรื่อง  แต่งตั้ง

            1.  การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

            2.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ(กระทรวงสาธารณสุข)

            3.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558

            4.  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่  229 /2556 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจ ให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

            5.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง (กระทรวงคมนาคม)

            6.  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            7.  การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า

            8.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)

            9.  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

            10. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ

 

                ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 กันยายน 2556

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด