FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

มติ ครม.

ขออนุมัติการจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-บาห์เรน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร

2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนามหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสำคัญให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก

3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า

1. รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนมีการหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนร่างโต้ตอบบันทึกความเข้าใจฯ ที่มีการปรับแก้แล้ว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและตรงกับภารกิจของกระทรวงที่รับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 ปัจจุบันกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบของฝ่ายบาห์เรนได้พิจารณาเห็นชอบร่างโต้ตอบของฝ่ายไทยแล้ว

2. การจัดทำบันทึกความเข้าใจฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการอบรม และความร่วมมือด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ในสาขาการเกษตรระหว่างคู่ภาคี มีสาระสำคัญเป็นความร่วมมือพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงสัตว์ ประมง พืช ดิน การจัดการดินและน้ำ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช รวมทั้งมาตรฐานอาหาร การพัฒนากลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง อื่น ๆ ที่คู่ภาคีให้ความสนใจและเห็นชอบร่วมกัน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 27 สิงหาคม 2556

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด