FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

มติ ครม.

รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้

1. รับทราบรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

2. เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐมีความครบถ้วนสมบูรณ์น่าเชื่อถือ สามารถใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการเงินการคลังได้อย่างถูกต้อง เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการดังนี้

2.1 กลุ่มรัฐบาลกลางและหน่วยงานของรัฐ ให้ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย (มท.) พิจารณาปรับเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งที่มีอยู่ให้เป็นนักวิชาการเงินและบัญชีให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณ หากยังไม่เพียงพอให้นำเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เพื่อพิจารณาต่อไป และเพื่อให้การบริหารทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุด เห็นควรให้ผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและจัดซื้อจัดหาทรัพย์สินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเหมาะสม หรืออาจพิจารณาการใช้ทรัพย์สินร่วมกัน

2.2 กลุ่มกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน การจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนแก่กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนควรพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยพิจารณาฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณของแผ่นดินในภาพรวม

2.3 กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขอให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) เร่งจัดทำรายงานการเงินส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 หมวด 11 ข้อ 89 และส่งสำเนารายงานการเงินให้กรมบัญชีกลางเพื่อจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐและเพื่อประโยชน์ในการบริหารเงินสดและเงินฝากธนาคารของ อปท. ในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสม เห็นควรให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำกับดูแลเร่งรัดให้ อปท. ใช้จ่ายเงินในการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ และนโยบายของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของ อปท. ให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากรัฐอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลการบริหารจัดการของภาครัฐเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมเห็นควร ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทุกกระทรวงให้ความสำคัญและกำชับหน่วยงานภายใต้สังกัดให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ 2.1 - ข้อ 2.3

สาระสำคัญของเรื่อง

กค. รายงานว่า

1. กค. มีนโยบายให้กรมบัญชีกลางจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐบาลและ กค. มีข้อมูลทางการเงินการบัญชีในภาพรวมของประเทศเพื่อใช้ในการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของแผ่นดิน ซึ่งกรมบัญชีกลางได้เริ่มจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2. กรมบัญชีกลางได้รวบรวมรายงานการเงินของรัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ และ อปท. เพื่อจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งครอบคลุมหน่วยงานดังกล่าวรวม 7,905 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8,399 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 94.12 โดยกรมบัญชีกลาง รวบรวมข้อมูลรายงานการเงินจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ้นสุด ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลในการบริหารและตัดสินใจในภาพรวมและแยกตามกลุ่มหน่วยงาน จึงได้นำเสนอรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบรปะมาณ พ.ศ. 2555ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละกลุ่ม หน่วยงาน ผลการวิเคราะห์รายงานการเงินรวมภาครัฐและรายงานการเงินแยกตามกลุ่มหน่วยงานและรายชื่อหน่วยงานที่ไม่รวมอยู่ในรายงานการเงินและหน่วยงานที่รวมอยู่ในรายงานการเงิน

3. เกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ

รายงานการเงินรวมภาครัฐสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบรายได้และค่าใช้จ่าย จัดทำขึ้นโดยการรวมรายงานการเงินของหน่วยงานในภาครัฐแต่ละกลุ่ม ได้แก่ รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ และ อปท. โดยการจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐมีการตัดรายการสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ

4. องค์ประกอบและขอบเขตของข้อมูลในรายงานมี 4 กลุ่ม โดยกรมบัญชีกลาง ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ้นสุดถึงวันที่ 31มีนาคม 2556 ดังนี้

4.1 รัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยของรัฐ จังหวัด กลุ่มจังหวัด หน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้รวบรวมรายงานการเงิน 359 หน่วยงาน จาก 385 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 93.25

4.2 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ได้รวบรวมรายงานการเงิน 102 หน่วยงาน จาก 105 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 97.14

4.3 รัฐวิสาหกิจ ได้รวบรวมรายงานการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 56 หน่วยงาน จาก 56 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100

4.4 อปท. ได้รวบรวมข้อมูลรายงานการเงินของ อปท. ในภาพรวมของแต่ละจังหวัด โดยผ่านสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งข้อมูลรายงานการเงินของเมืองพัทยา จำนวน 7,388 หน่วยงาน จาก 7,853 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 94.08

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 27 สิงหาคม 2556 

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด