FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

มติ ครม.

ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ธนาคารออมสิน พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ธนาคารออมสิน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ข้อเท็จจริง

กค. เสนอว่า ด้วยธนาคารออมสินขอให้กรมธนารักษ์ กค. จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ธนาคารออมสิน ในวันที่ 1 เมษายน 2556 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ก่อตั้งธนาคารออมสินโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช้ “พระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ. 2456 ” ในวันที่ 1 เมษายน 2456 และไว้เป็นที่ระลึกสำหรับมอบให้แก่ผู้มีอุปการคุณของธนาคาร ทั้งนี้ กค. ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าวตามแบบที่ทูลเกล้าฯ ถวาย และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ธนาคารออมสิน ชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลายและลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ราคายี่สิบบาท ประเภทธรรมดา (จำนวนผลิตไม่เกิน 300,000 เหรียญ)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 27 สิงหาคม 2556

 

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด