FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

มติ ครม.

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

       เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ....

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาล ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ

ข้อเท็จจริง มท. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า

       1. จังหวัดเพชรบุรีมีความประสงค์ให้ตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

        2. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในเขตเทศบาลดังกล่าวมีการขยายตัว ทั้งในด้านการก่อสร้างอาคารและการผังเมือง สมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร และเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนในด้านการก่อสร้างอาคาร โดยสภาเทศบาลตำบลดังกล่าวได้เห็นชอบด้วยและได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยแล้ว

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

      ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาล ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 สิงหาคม 2556

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด