FacebookTwitterGoogle Bookmarks

JBL

DRT

0-3622-4001-8

MT

SBN-Girl

RedBlueDark SmallMediumLarge NarrowWideFluid

มติ ครม.

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ชุด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กรกฎาคม 2555

 

              วานนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

             จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 

กฎหมาย

1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ....

2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. ....

3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 150 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า พ.ศ. ....

4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497

5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ....

6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่างเศรษฐกิจ

7.  เรื่อง  การจ่ายค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างผลอาสินในพื้นที่โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดา)

8.  เรื่อง  ขออนุมัติการสนับสนุนงบประมาณประจำปีของรัฐบาลไทยให้แก่สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

9.  เรื่อง  การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 4

10. เรื่อง  การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และที่เกี่ยวข้อง

11. เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

12. เรื่อง  ผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

13. เรื่อง  ขออนุมัติให้สำนักงบประมาณตั้งงบประมาณชดเชยผลการขาดทุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

 

สังคม

14. เรื่อง  การป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรงในเด็ก

 

ต่างประเทศ

15. เรื่อง  การลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่ระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

16. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างไทยและกัมพูชา ครั้งที่ 3

17. เรื่อง  การสมัครเป็นสมาชิกสหภาพเคมีบริสุทธิ์ และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ(International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC)

18. เรื่อง  ร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการจัดตั้งเวทีหารือด้านพลังงานระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

19. เรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ว่าด้วยความร่วมมือ ในโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนและขออนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาทางเลือกไทย-เมียนมาร์

20. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย-ฝรั่งเศส ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรี

21. เรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง

 

แต่งตั้ง

22. เรื่อง แต่งตั้ง

1.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงยุติธรรม)

2.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

3.  รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนขอแต่งตั้งกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดขอนแก่น

4.  รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนขอแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่

5.  การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

6.  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคและผลักดันการส่งออกของไทย

7.  แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า

8.  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานบุคคลในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง

9.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)

10. ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กรกฎาคม 2555

 

all-2-3

C-Gold

PS

ข่าวล่าสุด