หมวดหมู่: เกษตร

1AA1A3A1สำราญ สาราบรรณ์


กระทรวงเกษตรฯ เตรียม (ร่าง) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรครอบคลุมทุกมิติ ย้ำเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเกิดภัย ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

      นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากการคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2564/65 คาดว่าจะมีแนวโน้มเกิดการขาดแคลนน้ำ หากมีการใช้น้ำในแต่ละส่วนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ หรือมีการเพาะปลูกนอกแผนเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ

     จึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ ในการเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร และเตรียมการให้ความช่วยเหลือ โดยจะดำเนินงานให้สอดคล้องกับ 9 มาตรการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใช้กรอบแนวคิด 'Smart DRM for 3s : SEP - SDGs - SEDRR' มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

QIC 580x400

       เพื่อจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนดังกล่าว และจะเสนอเข้าคณะอนุกรรมการวางแผน และติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร จัดส่งแผนปฏิบัติการในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักแผนและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ  ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และรายงานผลการดำเนินงานทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564

     รองปลัดกระทรวงเกษตร ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากรายงานสรุปพื้นที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยปี 2564 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ รวม 53 จังหวัด สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้ว 42 จังหวัด และยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัยอยู่อีก 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพิศณุโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล โดยสถานการณ์ในทุกพื้นที่สามารถควบคุมได้แล้ว

sme 580x400

       สำหรับ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศจำนวน 447 แห่ง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 59,361 ล้าน ลบ.ม. (หรือ 76% ของความจุอ่างฯ) ปริมาณน้ำใช้การได้ 35,430 ล้าน ลบ.ม. (หรือ 68% ของความจุน้ำใช้การ) และสามารถรับน้ำได้อีก 16,983 ล้าน ลบ.ม. อย่างไรก็ตาม ด้านการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งนั้น มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ เพื่อสนับสนุนการอุปโภค - บริโภค การรักษาระบบนิเวศ์ การสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝน ด้านเกษตร และอุตสาหกรรม ตามลำดับของความสำคัญ

       และยังได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับสถานกาณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาตใต้ กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมความพร้อมในส่วนรับผิดชอบของหน่วยงาน เครื่องมือ เครื่องจักรกลพร้อมสำหรับนำออกมาใช้งานได้ทันที รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง

ais 580x400

      “จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเร่งรัดการสำรวจและให้ความช่วยเหลือ เยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ทุกพื้นที่ที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน ทั่วถึง และเป็นธรรม และต้องขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้เกษตรกรดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด เนื่องจากหากไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามที่กำหนดนั้น

       หากเกิดสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ ต่อภาคการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชไร่ ประมง ปศุสัตว์ หม่อนไหม และสวนยาง เกษตรกรจะไม่สามารถรับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “นายสำราญ กล่าว

      ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเกษตรกรด้านพืช กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ที่ http://farmer.doae.go.th/ เบอร์โทรศัพท์, 02-579-0121-27 ด้านปศุสัตว์ https://eregist.dld.go.th/  โทร 02-653-4444 ต่อ 2341 ด้านประมง https://smartfarmer.fisheries.go.th/ โทร: 02-562-0600–15 กรมหม่อนไหม http://www.gdcatalog.go.th/es/dataset/farmer_mm/resource/2f335f21-edff-4617-97cb-87b1fd07707e โทร 02-558-7924 -6 ต่อ7410หรือ7419 การยางแห่งประเทศไทย https://www.raot.co.th/main.php?filename=Register_farmers โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 หรือติดต่อที่หน่วยงานใกล้บ้านท่าน

 

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!