หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ .. .... ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้ และให้ กก. รับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          ทั้งนี้ กก. เสนอว่า

          1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยวเกิดความชะงัก ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก ทำให้ขาดรายได้แต่ยังรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในระยะเร่งด่วน เพื่อให้สามารถหล่อเลี้ยงธุรกิจและการประกอบอาชีพอาชีพในภาวะวิกฤต จึงเห็นควรยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ .. 2551 ลงชั่วคราว และเพื่อให้การยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ .. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) .. 2559 ซึ่งบัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้

          2. คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว

 

hino2021


 

          3. กก. ได้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ .. 2561 โดยรายงานว่า ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ .. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) .. 2559 กำหนดให้เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเงินและทรัพย์สินของกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งให้ตกเป็นของกรมการท่องเที่ยวเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน ซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ จะทำให้กองทุนไม่ได้รับเงินจากค่าธรรมเนียม ประมาณ 18,900,000 บาท และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ เป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ จะทำให้กองทุนไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมประมาณ 13,850,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,750,600 บาท ซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และเป็นการพยุงสถานะของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

          1. กำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวครั้งละ 2,000 บาท และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา ครั้งละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

          2. กำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 16 พฤศจิกายน 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11682

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!