หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy


การนำเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติ พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

          1. เห็นชอบเอกสารบัญชีรายชื่อเบื้องต้น พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

          2. เห็นชอบให้ ทส. (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) นำเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกต่อศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

          สาระสำคัญของเรื่อง 

          ทส. เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเอกสารบัญชีรายชื่อเบื้องต้น พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งจะใช้นำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 (วันที่ 15 เมษายน 2565) เพื่อให้การรับรองการเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก โดยพื้นที่ที่นำเสนอขึ้นทะเบียนประกอบด้วย 6 พื้นที่อุทยาน และ 1 พื้นที่ป่าชายเลน ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด (จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต) พื้นที่รวม 2,908 ตารางกิโลเมตร (ประกอบด้วยพื้นที่นำเสนอ 1,159.55 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่กันชน 1,748.45 ตารางกิโลเมตร) โดยแบ่งตามลักษณะทางระบบนิเวศเป็น 3 ลักษณะ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

 

พื้นที่

 

ลักษณะเด่น

ข้อมูลภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง

ขนาดพื้นที่นำเสนอ (ตารางกิโลเมตร)

1. ป่าชายเลนและกลุ่มเกาะชายฝั่ง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

 

- เป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์และอาจเป็นป่าชายเลนดั้งเดิมที่ไม่ถูกรบกวนผืนใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรอินเดียตะวันออก

- เป็นพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของคนในชุมชน

จังหวัดระนอง

272.00

อุทยานแห่งชาติแหลมสน

 

315.00

ป่าชายเลนจังหวัดระนอง

 

142.30

2. หมู่เกาะทะเลลึก

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

 

- มีปะการังที่สวยงามและมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

- สามารถพบสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ที่หายาก เช่น ฉลามวาฬ กระเบนราหู โลมา ได้เป็นประจำ

จังหวัดพังงา

141.25

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

 

140.00

3. ชายหาดและป่าสันทรายชายฝั่ง

อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมือง

 

- มีแนวปะการังทอดตัวยาวขนานกับชายฝั่งถึงเกาะภูเก็ตทางใต้ (เปรียบเทียบได้กับแนวปะการังเกรตแบริเออร์รีฟ ในเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งมรดกโลก

- เป็นแหล่งวางไข่ที่สำคัญของเต่ามะเฟืองที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวบนชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย

จังหวัดพังงา

72.00

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

 

จังหวัดภูเก็ต

77.00

รวม

1,159.55

รวมพื้นที่กันชน 1,748.45 ตารางกิโลเมตร

2,908.00

 

 

hino2021

 

          ทั้งนี้ การเสนอพื้นที่เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

          1. จัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ซึ่งรวบรวมสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งหมดภายในประเทศ

*โดย ทส. ได้เสนอเอกสารบัญชีรายชื่อเบื้องต้นให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อให้ได้รับการรับรองการเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) (ตามที่ ทส. เสนอมาในครั้งนี้

          2. เลือกรายชื่อสถานที่ที่ต้องการเสนอชื่อมาจากบัญชีรายชื่อเบื้องต้นเพื่อจัดทำเป็นแฟ้มข้อมูล (Nomination File) 

          3. แฟ้มข้อมูลจะถูกตรวจสอบและพิจารณาจากองค์กร 2 แห่ง ได้แก่ สภานานาชาติว่าด้วยการดูแลอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี (International Council on Monuments and Sites) และสหภาพสากลเพื่อการอนุรักษ์ (World Conservation Union) ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาอยู่ภายใต้คณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee) ก่อนให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการมรดกโลก** 

** โดย ทส. จะเสนอเอกสารเพื่อเข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลกให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและมอบหมายให้ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเป็นผู้ลงนามในเอกสารนำเสนอการเข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

          4. คณะกรรมการจะจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ (World Heritage Committee Session) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อตัดสินว่าสถานที่ที่ได้รับการเสนอชื่อแห่งใดที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ

          โดยที่ขณะนี้การนำเสนอแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ พื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามันอยู่ในขั้นตอนที่ (1) การจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ซึ่งหากประเทศไทยดำเนินการจัดส่งเอกสารบัญชีรายชื่อเบื้องต้น พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกให้ศูนย์มรดกโลกได้ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 จะได้รับการนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 เพื่อให้ได้การรับรองการเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลกและจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพื่อจัดส่งเอกสารการนำเสนอเป็นมรดกโลกได้ในปี 2566 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 16 พฤศจิกายน 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11678

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!