หมวดหมู่: มติ ครม.

1aaaD


ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม .. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2564

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม .. 2564 (พระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม .. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

          1. อนุมัติให้นำวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา 5 (2)1 มาใช้เพื่อการตามมาตรา 5 (1)2 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) จำนวน 20,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม .. 2564 สำหรับการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ของหน่วยงานรับผิดชอบ

          2. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติดำเนินโครงการ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .. 2563 (พระราชกำหนดกู้เงินฯ .. 2563) และพระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม .. 2564 ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เร่งดำเนินการคืนเงินกู้เหลือจ่ายและรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเสนอกระทรวงการคลัง (กค.) ตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .. 2563 .. 2563 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ กู้เงิน .. 2563) และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม .. 2564 .. 2564 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ กู้เงิน เพิ่มเติม .. 2564) เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สามารถบริหารกรอบวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินฯ .. 2563 และพระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม .. 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3. อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (โครงการฯ) ปี 2564 รอบที่ 5 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ (สปสช.) กรอบวงเงิน 20,829.2340 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม .. 2564 เพื่อเป็นค่าชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานพยาบาลตามเกณฑ์ที่กำหนดในปีงบประมาณ .. 2564 รอบที่ 5 ทั้งนี้ สปสช. และหน่วยงานรับผิดชอบต้องตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวว่าเป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม .. 2564 และไม่มีความซ้ำซ้อนกับแหล่งเงินงบประมาณและแหล่งเงินอื่นๆ

          4. มอบหมายให้ สปสช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ ปี 2564 รอบที่ 5 และดำเนินการจัดทำความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้ สบน. สามารถจัดหาเงินกู้พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ 15 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ กู้เงิน เพิ่มเติม .. 2564 อย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป

 

hino2021

 

          สาระสำคัญ 

          โครงการฯ ปี 2564 รอบที่ 5 ของ สปสช. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สธ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอเรื่องโครงการฯ ปี 2564 รอบที่ 5 ของ สปสช. โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

 

ประเด็น

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข สำหรับการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 ปี 2564 ที่หน่วยบริการ/สถานพยาบาลได้ให้บริการไปแล้วภายในปีงบประมาณ 2564 อาทิ ค่าบริการตรวจคัดกรอง ค่าบริการรักษาพยาบาล ค่าบริการฉีดวัคซีน และค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากการรับวัคซีนโควิด 19 (Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia : VITT)3

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่จัดบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ให้บริการสาธารณสุขทั่วประเทศ

วงเงินและแหล่งเงิน

20,829.2340 ล้านบาท โดยขอใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 1 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม .. 2564

ระยะเวลาดำเนินงาน

1 เดือน (เดือนตุลาคม 2564)

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยบริการ/สถานพยาบาลได้รับการจ่ายชดเชยค่าบริการตรวจคัดกรอง บริการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ บริการรักษาพยาบาล บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ตามผลการบริการที่เกิดขึ้นจริง

______________________________ 

1 เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2 เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3 คือ การเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันกับเกล็ดเลือดต่ำที่พบได้หลังจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 มีการรายงานพบภาวะ VITT ได้หลังการฉีดวัคซีน 2 ชนิดคือ AstraZenaca และ Johnson & Johnson โดยองค์ประกอบของวัคซีนบางส่วนทำให้ร่างกายของผู้ที่ได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาไปกระตุ้นเกล็ดเลือด จนทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำ โดยผู้ป่วยจากภาวะดังกล่าวจะมีอาการตั้งแต่มึนศีรษะ ปวดศรีษะ คลื่นไส้อาเจียน ตามัว แขนขาอ่อนแรง ไปจนถึงมีลิ่มเลือดอุดตันในช่องท้อง

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 16 พฤศจิกายน 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11676

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!