หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) .. ….

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้

          1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) .. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นำไปรวมพิจารณากับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) .. …. ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (4 เมษายน 2560) ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในคราวเดียวกัน โดยให้รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

          2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ สธ. เสนอ

          ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) .. …. ที่ สธ. เสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย .. 2542 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร .. 2562 

          สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

          1. แก้ไขความหมายของคำนิยามผู้อนุญาตจากเดิม หมายความว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย เป็นผู้อนุญาต หมายความว่า อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย” 

          2. กำหนดให้เพิ่มคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั่วไป และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเฉพาะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงเพิ่มคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง

          3. กำหนดให้เพิ่มกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีองค์ประกอบเท่าที่เหลืออยู่ กรณียังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนคนเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

          4. แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทยในการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล หรือของชุมชน

          5. แก้ไขเพิ่มเติมการนำตำรับยาแผนไทยของชาติ หรือตำรับยาแผนไทยของชุมชนไปขออนุญาตตามกฎหมายอื่น เช่น การนำไปขอจดแจ้ง การแจ้งรายละเอียด หรือการขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มเติม จากเดิมที่กำหนดไว้เฉพาะการขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตผลิตยาตามกฎหมายว่าด้วยยา จะต้องยื่นคำขอรับอนุญาตการใช้ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย .. 2542 

          6. กำหนดบทเฉพาะกาล เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการบางประการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย .. 2542 ให้สามารถใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2520

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!