หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copy copyสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชนไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ .. 2563 และในปีงบประมาณ .. 2563

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบทั้ง 3 ข้อ ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ ดังนี้

          1. รับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ .. 2563 และในปีงบประมาณ .. 2563 พร้อมผลการวิเคราะห์เรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น

          2. ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

                 2.1 แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเร่งรัดการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

                 2.2 รวบรวมสถิติระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ในแต่ละประเภทเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์ไปยังหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดเป็นข้อตกลงระยะเวลาแล้วเสร็จของงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป

                 2.3 เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานเข้ากับ สปน. เพื่อให้เกิดผลป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้หน่วยงานที่ไม่มีระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ของตนเองเข้าร่วมใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของ สปน. เพื่อเป็นการรวบรวมเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นภาพรวมของประเทศ

                 2.4 ขอให้หน่วยงานที่มีการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนสำหรับให้ข้อมูล/ตอบข้อคำถามของประชาชน ควรจัดให้มีการพัฒนา/อบรมบุคลากรด้านจิตบริการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

          3. มอบหมายให้ สปน. ขยายผลการดำเนินโครงการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โดยพัฒนาให้มีระบบการติดตามผลและสถานะเรื่องร้องทุกข์ (Tracking System) เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามเรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้ง จัดให้มีระบบรายงานผล (Dashboard) สำหรับผู้บริหารใช้ในการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

          สาระสำคัญของเรื่อง 

          สปน. ได้มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชนที่มีมาถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ .. 2563 และในปีงบประมาณ .. 2563 พร้อมผลวิเคราะห์เรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

          1.สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชนไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ .. 2563 และปีงบประมาณ .. 2563 

 

ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ .. 2563

 

ในปีงบประมาณ .. 2563

1) สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน

   

- ยื่นเรื่องผ่านช่องทางต่างๆ รวม 45,472 ครั้ง จำนวน 32,879 เรื่อง ซึ่งได้ข้อยุติ จำนวน 25,921 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 78.84 โดยยื่นเรื่องผ่านช่องทางสายด่วนของรัฐบาล 1111 มากที่สุด

- ประเภทเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความเห็นมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ จำนวน 8,188 เรื่อง ซึ่งได้ข้อยุติ 4,374 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 53.42)

 

- ยื่นเรื่องผ่านช่องทางต่างๆ รวม 140,238 ครั้ง จำนวน 99,591 เรื่อง ซึ่งได้ข้อยุติ จำนวน 82,146 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.48 โดยยื่นเรื่องผ่านช่องทางสายด่วนของรัฐบาล 1111 มากที่สุด 

- ประเภทเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความเห็นมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ จำนวน 9,637 เรื่อง ซึ่งได้ข้อยุติ 5,044 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 52.34)

2) หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์ /เสนอความคิดเห็นมากที่สุด 5 ลำดับแรก โดยเรียงลำดับได้ ดังนี้

ส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.)

กระทรวงแรงงาน (รง.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) กระทรวมหาดไทย (มท.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตามลำดับ

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และชลบุรี

 

- ส่วนราชการ ได้แก่ กค. ตช. รง. สธ. และมท

- รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กฟภ. กฟน. ธนาคารออมสิน ขสมก. และการประปาส่วนภูมิภาค 

- อปท. และจังหวัด ได้แก่ กทม. จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และชลบุรี

 

          2. การประมวลผลและวิเคราะห์เรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ .. 2563 และปีงบประมาณ .. 2563 

หน่วย : ครั้ง

ช่องทางการติดต่อ

การเปรียบเทียบจำนวนการติดต่อในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ

ในปีงบประมาณ

2562

2563

เพิ่ม/ลด

(ร้อยละ)

2562

2563

เพิ่ม/ลด

(ร้อยละ)

สายด่วนของรัฐบาล 1111

28,481

 

39,432

 

38.45

 

123,653

 

125,766

 

1.71

 

ตู้ ปณ. 1111/ไปรษณีย์/โทรสาร

1,298

 

3,205

 

146.92

 

8,626

 

7,542

 

-12.57

 

เว็บไซต์ (www.1111.go.th)

1,002

 

1,450

 

44.71

 

5,223

 

3,384

 

-35.21

 

โมบายแอพพลิเคชัน PSC 1111

399

 

693

 

73.68

 

3,081

 

1,369

 

-55.57

 

จุดบริการประชาชน 1111

521

 

507

 

-2.69

 

1,418

 

1,831

 

29.12

 

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

-

 

100

 

N/A

 

0

 

117

 

N/A

 

สายตรงไทยนิยม

48

 

85

 

77.08

 

337

 

229

 

-32.05

 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

1

 

0

 

-

 

176

 

0

 

-

 

ตู้ ปณ. 444

1

 

0

 

-

 

1

 

0

 

-

 

รวมทั้งสิ้น

31,751

 

45,472

 

43.21

 

142,515

 

140,238

 

-1.60

 

 

                 สรุปรายละเอียดของข้อมูลตามตารางข้างต้นได้ ดังนี้

                 2.1 สถิติการใช้บริการจำแนกตามช่องทางการร้องทุกข์เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

                          2.1.1 ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ .. 2563 พบว่า ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์เพิ่มขึ้นในเกือบทุกช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 43.21 ยกเว้นช่องทางจุดบริการประชาชน 1111 ที่มีจำนวนเรื่องลดลง (จากเดิม 521 ครั้ง เป็น 507 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 2.69 ช่องทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และตู้ ปณ. 444 ที่ไม่มีผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์แต่อย่างใด

                          2.1.2 ในปีงบประมาณ .. 2563 พบว่า ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ลดลงในเกือบทุกช่องทาง คิดเป็นร้อยละ -1.60 ยกเว้นช่องทางจุดบริการประชาชน 1111 ที่มีจำนวนเรื่องเพิ่มขึ้น (จากเดิม 1,418 ครั้ง เป็น 1,831 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 29.12 และช่องทางสายด่วนของรัฐบาล 1111 ที่มีจำนวนเรื่องเพิ่มขึ้น (เดิม 123,653 ครั้ง เป็น 125,766 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 1.71 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

                 2.2 ประเด็นเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนยื่นเรื่องมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

                          2.2.1 ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ .. 2563 คือ ค่าครองชีพ โดยมีประชาชนร้องทุกข์ จำนวน 8,188 เรื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 8,180 เรื่อง (ที่มีการยื่นเรื่อง 8 เรื่อง)

                          2.2.2 ในปีงบประมาณ .. 2563 มีประเด็นที่ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด คือ ค่าครองชีพ จำนวน 9,637 เรื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 9,581 เรื่อง ที่มีการยื่นเรื่อง 56 เรื่อง) ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นการขอความช่วยเหลือของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และขอให้พิจารณาทบทวนสิทธิและเร่งรัดการจ่ายเงินตามมาตรการดูแลและเยียวยาแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม” (มาตรการเยียวยา 5,000 บาท) ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับชีวิตความป็นอยู่ของประชาชน ทั้ง สปน. ได้จัดลำดับเรื่องร้องทุกข์ 10 ลำดับแรก ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ .. 2563 และปีงบประมาณ .. 2563

                 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม-30 กันยายน 2563 โดย สปน. ได้ประมวลผลการรับเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านสายด่วน 1111 รวม 518,216 เรื่อง (ได้ข้อยุติแล้ว จำนวน 511,159 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.64) โดยเป็นเรื่องที่ประชาชนสอบถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็น จำนวน 503,147 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 97.09) ซึ่งการสอบถามข้อมูลมาตรการในการช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือด้านการเงิน และสิทธิในการตรวจรักษาเป็นประเด็นที่สอบถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็นมากที่สุด และเป็นเรื่องที่ประชาชนร้องขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุ จำนวน 15,069 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 2.91)

          3. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ เช่น ไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว เนื่องจากมีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องทุกข์หลากหลายช่องทาง ส่งผลให้ขาดการรวมศูนย์ข้อมูลและขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ หรือบางหน่วยงานไม่มีระบบสารสนเทศรองรับข้อมูล/ข้อร้องเรียนจากประชาชน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2515

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!