หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8(ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ .. 2560 – 2580 

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ(ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ .. 2560 – 2580 [(ร่าง) นโยบายและแผนฯ] ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง 

          ทส. รายงานว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (12 มีนาคม 2562) ทส. พิจารณาแล้วเห็นว่า นโยบายและแผนฯ .. 2560 – 2579 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 จัดเป็น แผนระดับที่ 3 ที่เข้าข่ายต้องดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น ทส. จึงปรับปรุงนโยบายและแผนฉบับดังกล่าว โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดออกไปอีก 1 ปี (จากเดิมสิ้นสุดในปี 2579 เป็นสิ้นสุดในปี 2580) ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ในการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 มีมติรับทราบ (ร่าง) นโยบายและแผนฯ แล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

          1. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างบูรณาการในระยะ 20 ปีข้างหน้า และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะกลาง (5 ปี) สามารถนำไปขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นเชิงรุก และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มขีดสมรรถนะในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค

          2. กรอบแนวคิดที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย : น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มุ่งเน้นการวางรากฐานของสังคมให้พึ่งตนเองได้และเกิดความมั่นคง มีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมั่งคงและยั่งยืน

          3. วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลและยั่งยืน และเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          4. เป้าหมายรวม

                  4.1 ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสามารถส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

                  4.2 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีขีดความสามารถและมีการร่วมมือกันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

                  4.3 ประเทศไทยมีบทบาทร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับประชาคมโลก

          5. (ร่าง) นโยบายและแผนฯ ประกอบด้วย 4 นโยบายหลักคงเดิม 12 นโยบายย่อย และ 38 ตัวชี้วัด โดยมีการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อย ได้แก่ (1) แก้ไขตัวชี้วัดเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้จากเดิมสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ เป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภทร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ (2) เพิ่มแนวนโยบายเกี่ยวกับการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (3) เพิ่มประเด็นเกี่ยวกับการวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive Technology) และ (4) ปรับแก้ถ้อยคำบางส่วนให้เหมาะสม

          6. แนวทางการขับเคลื่อน : ผลักดันให้ (ร่าง) นโยบายและแผนฯ เป็นส่วนขยายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยถ่ายทอดเป้าหมายและแนวนโยบายสู่แผนปฏิบัติการระยะกลาง พร้อมกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน และถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดไปสู่การกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งสร้างความเข้าใจในบทบาทของแต่ละภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชน สื่อมวลชน และองค์การระหว่างประเทศ และสร้างระบบการกำกับและการตรวจสอบการดำเนินงานตาม (ร่าง) นโยบายและแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพ

          7. การติดตามความก้าวหน้าของ (ร่าง) นโยบายและแผนฯ : แบ่งการติดตามและประเมินความก้าวหน้าออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะ 5 ปี ระยะ 10 ปี ระยะ 15 ปี และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของ (ร่าง) นโยบายและแผนฯ

          ทั้งนี้ (ร่าง) นโยบายและแผนฯ ได้รับความเห็นชอบจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2512

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!