หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV10ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต รวม 4 ฉบับ

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
          1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... (โครงการรถฟ้า สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ)
          2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... (โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต)
          3. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... (โครงการรถฟ้า สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ)
          4. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... (โครงการรถฟ้า สายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต)
          รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
          สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 4 ฉบับ
          กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนและกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชนตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต เพื่อปรับปรุง ทางเท้าบริเวณบันไดขึ้น – ลง สถานีรถไฟฟ้า ลิฟต์ ตอม่อ และทางลาดของคนพิการบริเวณสถานีต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้ใช้ทางเท้าอื่นในการสัญจรไปมา ดังนี้
          1. ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ในท้องที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
          2. ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
          ทั้งนี้ คค. เสนอว่า
          1. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับการร้องเรียนจากสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. บริเวณบันไดขึ้น – ลง สถานีรถไฟฟ้า ลิฟต์ ตอม่อ และทางลาดของคนพิการในบริเวณสถานีต่างๆ มีการใช้พื้นที่ทางเท้าก่อสร้างจนเกือบเต็มพื้นที่ เป็นการรอนสิทธิของผู้ใช้ทางเท้า ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ได้แก่ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวด หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 โดยมีการกำหนดทางเท้าไว้ไม่ถึง 1.50 เมตร จึงขอให้ รฟม. ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งให้ รฟม. ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนดังกล่าว ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ รฟม. สำรวจทางเดินคนพิการในทุกสถานีรถไฟใต้ดิน และปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้จริงเพื่อไม่ให้มีข้อร้องเรียนอีก
          2. รฟม. ได้ตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำทางเท้าให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ปรากฏว่า มีอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืนเพิ่มเติม ดังนี้
              2.1 โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ มีอสังหาริมทรัพย์ที่จะ ถูกเวนคืน ประกอบด้วยที่ดิน ประมาณ 17 แปลง และสิ่งปลูกสร้างประมาณ 17 รายการ
              2.2 โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต ปรากฏว่า มีอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืน ประกอบด้วยที่ดินประมาณ 34 แปลง และสิ่งปลูกสร้างประมาณ 8 หลัง 19 รายการ ทั้งนี้ ในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ใช้ระยะเวลาประมาณ 400 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งเข้าสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง รฟม. พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สามารถดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แล้วเสร็จได้ เนื่องจาก พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2553 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557 และ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการ เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557 ได้สิ้นผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 และวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ
          3. ดังนั้น เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สภาพ ลักษณะ และการเข้าใช้ประโยชน์บน เหนือ หรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำ เพื่อการวางแผนหรือออกแบบกิจการขนส่งมวลชนในบริเวณโครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และโครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต ต่อไปได้อีก 4 ปี จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนและพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต รวม 4 ฉบับ
          4. คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ รฟม. ดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนและร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต รวม 4 ฉบับ เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
          5. สำนักงบประมาณแจ้งว่า จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ รฟม. ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับแล้ว
          จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 4 ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 ตุลาคม 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396


A10332

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!