หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสมอแข ตำบลอรัญญิก และตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลสมอแข ตำบลอรัญญิก และตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
          สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
          เป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสมอแข ตำบลอรัญญิก และตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 กับถนนธรรมบูชา เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและ การขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค
          คค. เสนอว่า
          1. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 กับถนนธรรมบูชาเนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์กลางของหน่วยงานราชการเกือบ ทุกกระทรวง และมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง ปัจจุบันในเขตตัวเมืองพิษณุโลกมีการจราจรหนาแน่น ดังนั้น เพื่อช่วยลดปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 โดยไม่ต้องผ่านตัวเมือง แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในตัวเมือง และเป็นการรองรับความเจริญเติบโตของตัวเมืองพิษณุโลกในอนาคต รวมทั้ง เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในเขตตัวเมืองและนอกเมืองให้มีความสมบูรณ์
          2. กรมทางหลวงชนบทได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการดำเนินโครงการ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 692.96 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า 21.37% อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.96 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการดำเนินการ และหากพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางอ้อมที่เกี่ยวกับการรองรับการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต โครงการก็จะมีความเหมาะสมมากขึ้นอีก
          3. การคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคต กรณีที่ไม่มีโครงการฯ กับกรณีที่มีโครงการฯ บนถนนโครงข่ายคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126 ผลการคาดการณ์พบว่า

 

10331


          4. ลักษณะของโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 กับถนนธรรมบูชา (ถนนสาย ฉ2 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก) เริ่มต้นจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (บริเวณ กม.ที่ 30+80) สิ้นสุดโครงการที่ถนนธรรมบูชา (ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นถนน ขนาด 4 ช่องจราจรชนิดผิวจราจรลาดยางแอลฟัลท์ เกาะกลางกว้าง 4.20 เมตร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 3.50 เมตร ทางเท้า (เฉพาะในเขตชุมขน) กว้างข้างละ 2.40 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 30.00 เมตร มีระยะทางประมาณ 9.627 กิโลเมตร มีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนประมาณ 247 ไร่ 329 แปลง มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 68 รายการ ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 1,103.5750 ล้านบาท (ค่าสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 8.0000 ล้านบาท ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 96.5750 ล้านบาท และค่าก่อสร้างประมาณ 999.0000 ล้านบาท)
          5. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นโดยรวมต่อโครงการ มีผู้เห็นด้วยกับโครงการประมาณร้อยละ 73.60
          6. สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาแล้วเห็นควรที่กรมทางหลวงชนบทจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสมอแข ตำบลอรัญญิก และตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี และ สงป. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับแล้ว
           จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสมอแข ตำบลอรัญญิก และตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 ตุลาคม 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396


A10331

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!