หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copy copyร่างพระราชกฤษฎีกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลโพนทราย และตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลโพนทราย และตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
          สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
          เป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลโพนทราย และตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท มห. 3019 เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเพื่อปรับปรุงเส้นทางการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งสินค้าจากจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร ออกสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไม่ต้องผ่านตัวเมืองมุกดาหาร และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน
          คค. เสนอว่า
          1. โดยที่เป็นการสมควรดำเนินโครงการเพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท มห. 3019 ในท้องที่ตำบลโพนทราย และตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเพื่อปรับปรุงเส้นทางการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กับสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 2 รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโครงข่ายโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งสินค้าจากจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร ออกสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยไม่ต้องผ่านตัวเมืองมุกดาหาร อันจะทำให้การจราจรและการขนส่งมีความสะดวกยิ่งขึ้น
          2. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท มห. 3019 แล้ว โดยลักษณะของโครงการเริ่มต้นจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (บริเวณ กม.ที่ 426+600) สิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (บริเวณ กม.ที่ 781+000) เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ชนิดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เกาะกลางแบบยกกว้าง 5.10 เมตร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร เขตทางกว้าง 40.00 – 60.00 เมตร มีระยะทางประมาณ 13.519 กิโลมตร มีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนประมาณ 339 ไร่ (398 แปลง) มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 66 รายการ ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ ประมาณ 1,446.9660 ล้านบาท (ใช้งบประมาณในการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 11.0000 ล้านบาท ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 461.0000 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง ประมาณ 974.9660 ล้านบาท)
          3. การวิเคราะห์โครงการ สรุปผลดังนี้
              3.1 ความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 573.54 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า 16.95% อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.47 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการดำเนินการ และหากพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางอ้อมที่เกี่ยวกับการรองรับการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตโครงการก็จะมีความเหมาะสมมากขึ้นอีก
              3.2 การคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคต กรณีที่มีโครงการฯ กับกรณีที่ไม่มีโครงการฯ มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้

 

10330
          4. สำนักงบประมาณเห็นว่า กรมทางหลวงชนบทจะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย มห. 3019 แยก ทล.212 - บ.บางทรายใหญ่ (ตอนที่ 2) อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยขยายผิวจราจร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลางและทางเท้าระยะทางประมาณ 13.519 กิโลเมตร ประมาณค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 461.0000 ล้านบาทโดยกรมทางหลวงชนบทแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและแผนการเบิกจ่ายค่าทดแทนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 ดังนั้น กรมทางหลวงชนบทควรจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่งสำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับแล้ว
          5. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทสายดังกล่าวแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว
           จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลโพนทราย และตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 ตุลาคม 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396


A10330

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!