หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copyร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ สธ. รับความเห็นของ อว. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
          สาระสำคัญของเรื่อง
          1. กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข สามารถประกาศกำหนดมูลฝอยติดเชื้อประเภทหรือแหล่งกำเนิดอื่นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
          2. กำหนดให้ผู้ก่อกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อที่มีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิดต้องมีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทุกครั้ง
          3. กำหนดให้ผู้ก่อกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อที่ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดภายนอกหน่วยงาน ผู้รับขนมูลฝอยติดเชื้อ และผู้รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยติดเชื้อเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ
          4. กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพภายหลังการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
          ทั้งนี้ สธ. เสนอว่า
          1. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศและมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อเป็นจำนวนมากจากการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ในสถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย รวมถึงสถานพยาบาลชั่วคราว และสถานที่ซึ่งจัดไว้สำหรับการกักกันหรือแยกสังเกตอาการ และมูลฝอยติดเชื้อเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากจัดการไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวในบางแหล่งกำเนิดไม่ได้นำมากำจัดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 เนื่องจากความหมายของมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงไม่ครอบคลุมถึงมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดอื่น นอกจากนี้ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำหรือวิธีทำลายเชื้อด้วยความร้อนนั้น กฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดให้มีการตรวจสอบหลักเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัส สะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส (Bacillus stearothermophilus) หรือบะซิลลัส ซับทิลิส (Bacillus subtilis) แต่ปัจจุบันมาตรฐานสากลได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเชื้อที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวแล้ว และในอนาคตยังอาจมีการปรับเปลี่ยนชื่อเชื้อตามสถานการณ์และองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เปลี่ยนแปลงไป
          2. ดังนั้น จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ อันเนื่องมาจากระบบควบคุมกำกับการขนมูลฝอยติดเชื้อ ปัญหาระบบการจัดเก็บข้อมูลการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากทุกแหล่งกำเนิดที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เกิดการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ จนนำไปสู่การร้องเรียนจากประชาชน เนื่องจากการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตการทางกฎหมายในการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดถึงสถานที่กำจัดทั้งหมดและได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องและยังเป็นการป้องกันปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในระยะยาวต่อไป รวมทั้งแก้ไขวิธีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
          3. ในคราวประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 123 – 3/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2. แล้ว
           จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 ตุลาคม 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396


A10327

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!