หมวดหมู่: พลังงาน

1aBEN8

สนพ. ก.พลังงาน และรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร ลงนาม MoU ในการ 'พัฒนาแบบจำลอง 2050 Calculator ของประเทศไทย'

       สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และ รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร โดย The United Kingdom Department for Business, Energy and Industrial Strategy ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาแบบจำลอง 2050 Calculator ของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศสาขาพลังงาน

      นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และ H.E. Brian Davidson  เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MoU) ในการ ‘พัฒนาแบบจำลอง 2050 Calculator ของประเทศไทย’ เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และ The United Kingdom Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) ของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาแบบจำลอง 2050 Calculator ให้กับประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน

      กระทรวงพลังงาน โดยคณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ สนพ. เป็นหน่วยประสานงานในการดำเนินงานรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สนพ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศสาขาพลังงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ตาม NDC Roadmap (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021 -2030) ซึ่ง สนพ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาพลังงาน แล้วเสร็จในปี 2561 และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าวและมอบหมายให้ สนพ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อไป

         ทั้งนี้ แบบจำลอง 2050 Calculator ของประเทศไทย ที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ สนพ. ทั้งในส่วนของการติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน รวมทั้งจะสามารถนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาการจัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในอนาคต และช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ สนพ. ให้มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานด้านพลังงานเชื่อมโยงกับงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงแบบจำลองให้สอดคล้องและรองรับกับบริบทที่เปลี่ยนไปได้

 

ราคาน้ำมันไบโอดีเซลต้นเดือนตุลาคมใกล้ 30 บาท เดือนสิงหาคมใช้บี 100 อยู่ที่ 5 ล้านลิตรต่อวัน การใช้น้ำมันดีเซลเดือนสิงหาคมที่ 61 ล้านลิตรต่อวัน

          นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถีงราคาไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ยช่วงวันที่ 28 กันยายน- 4 ตุลาคม 63 อยู่ที่ 29.59 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 2.14 บาทต่อลิตร ส่วนราคาผลปาล์มน้ำมัน วันที่ 21-25 กันยายน 63 เฉลี่ยอยู่ที่ 4.60-4.80 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 25.00-26.00 บาทต่อกิโลกรัม โดยเดือนสิงหาคม 63 มีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 61.21 ล้านลิตรต่อวัน และปริมาณการใช้ B100 ในเดือนสิงหาคม 63 เท่ากับ 4.95 ล้านลิตร/วัน เนื่องจากสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 4.96 ล้านลิตรต่อวัน นายวัฒนพงษ์ กล่าว

สถานการณ์ไบโอดีเซล (B100): ราคาน้ำมันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ย 28 ก.ย.- 4 ต.ค. 2563 อยู่ที่ 29.59 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 2.14 บาทต่อลิตร

  • • สถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 21-25 ก.ย. 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 4.60-4.80 บาทต่อกก. ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 25.00-26.00 บาทต่อ กก. ปริมาณสต๊อกคงเหลือหักน้ำมันปาล์มดิบของ กฟผ. ณ สิ้นเดือน ส.ค. ประมาณ 538,523 ตัน ลดลงจากเดือน ก.ค. 26,212 ตัน ส่วนสต็อกน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ณ สิ้นเดือน ส.ค. 63 เท่ากับ 8,905 ตัน
  • • สถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2563 มีเนื้อที่ให้ผล 5.81 ล้านไร่ ผลผลิต 19.24 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.31 ตันต่อไร่ โดยในปี 2563 (ม.ค.-ส.ค.) อัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยร้อยละ 17.43 และมีการส่งออก CPO 120,909 ตัน โดยมีความต้องการใช้ในประเทศ ด้านบริโภค และอุตสาหกรรมอื่น 788,193 ตัน และความต้องการใช้ด้านน้ำมันไบโอดีเซล 915,839 ตัน ตั้งแต่ต้นปี 2563 (ม.ค.-ส.ค. 63)
  • • จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือน ส.ค. 63 มีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 61.21 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือน ก.ค.63 ประมาณ 1.47 ล้านลิตร/วัน ซึ่งปริมาณการใช้ B100 ในเดือน ส.ค. 63 เท่ากับ 4.95 ล้านลิตร/วัน

        ต่ำกว่าปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลในเดือน ก.ค. เพียงเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 4.96 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือน ก.ค.63 ประมาณ 0.14 ล้านลิตร/วัน

สถานการณ์เอทานอล: ราคาเอทานอลอ้างอิง ในเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ 23.16 บาทต่อลิตร

         ราคาเอทานอลในกันยายนอยู่ที่ 23.16 บาทต่อลิตร โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นราคาซื้อขายแบบระยะยาวของผู้ค้า

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!