หมวดหมู่: เกษตร

1aaa1Mหมูชีวา

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเปิดตัว 'หมูชีวา'นวัตกรรมหมูเพื่อสุขภาพ มีไขมันดีและโอเมก้า 3 สูง ต่อยอดมาตราฐานปศุสัตว์ OK

      นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมเปิดตัว 'หมูชีวา หรือ Cheeva Pork' นวัตกรรมหมูเพื่อสุขภาพแบรนด์ U-Farm โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ ว่า การเปิดตัว “หมูชีวา” นวัตกรรมหมูเพื่อสุขภาพแบรนด์ U-Farm ในวันนี้ ถือเป็นการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของสินค้าปศุสัตว์เพื่อผู้บริโภค สอดรับกับนโยบายในการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศเพื่อผู้บริโภค ซึ่งการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการบริโภคนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประสานงานร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ อีกทั้งนวัตกรรมหมูเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ U-Farm นี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และ CPF เป็นอย่างดี จึงถือว่าเป็นการพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐอีกทางหนึ่ง

       สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์กำกับดูแลงานด้านปศุสัตว์ ตั้งแต่การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ การเชือดชำแหละเนื้อสัตว์ การขนส่งสินค้าปศุสัตว์ รวมถึงการจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและประเทศคู่ค้าต่าง ๆ ได้มีโอกาสบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงสถานที่จำหน่าย ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและอาหารมากขึ้น ซึ่งในส่วนของสินค้าปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ

      โดยกรมปศุสัตว์ได้วางแผนและริเริ่มส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับกระแสความต้องการของผู้บริโภค เช่น โครงการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ และโครงการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ได้สัตว์ที่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคและสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ผ่านกระบวนการเชือดและชำแหละเนื้อสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่มีศักยภาพ พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับการรับรอง GMP เพื่อให้กระบวนการเชือดและชำแหละเนื้อสัตว์ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

       นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้รองรับการตรวจสอบย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงการส่งออกต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้พยายามส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเข้าถึงการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีมาตรฐานการผลิต และส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิต ที่จะทำให้ได้รับประโยชน์จากการประกอบอาชีพและธุรกิจที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงได้จัดทำ ‘โครงการปศุสัตว์ OK’ ขึ้น เพื่อบูรณาการงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งหมด ภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ซึ่งปัจจุบันได้ให้การรับรองสินค้าทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด

        และมีสถานที่จำหน่ายที่ได้รับการรับรองจำหน่ายสินค้า ที่ผ่านการผลิตตามมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กำหนดแล้วไม่น้อยกว่า 7,000 ราย ประกอบด้วย สถานที่จำหน่ายทั่วไปในตลาดสดและห้างสรรพสินค้า รวมถึง Modern trade โดยสถานที่จำหน่ายที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านหลักเกณฑ์ 4 ข้อ ได้แก่ 1) สินค้าปศุสัตว์ที่นำมาขายต้องมาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) 2) มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต หรือผลิตจากสถานที่รวบรวมไข่ที่ได้รับการรับรอง 3) จำหน่ายในสถานที่จำหน่ายที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ 4) ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ ซึ่งถือเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์อย่างครบวงจร

       "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะนำภาคเกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนโดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ภายใต้กรอบการทำงาน 3 ด้าน คือ ความปลอดภัยของอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนภาคเกษตร เพื่อสนับสนุนและมุ่งเป้าให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ซึ่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารของ CPF ในครั้งนี้ ถือป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับ และตรงตามความต้องการของตลาด

     อีกทั้ง ยังช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศ และต่อยอดนวัตกรรมที่นำไปสู่ความยั่งยืนภาคเกษตรและอาหาร ที่มีการวิจัยพัฒนา บนมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานปศุสัตว์ OK ของกรมปศุสัตว์ ที่ได้วางรากฐานฟาร์มที่ดีให้แก่ทั้งเกษตรกรและภาคเอกชนทั่วประเทศ รวมถึงช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เกิดเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคยุคใหม่ที่สนใจในสุขภาพและสวัสดิภาพการเลี้ยงสัตว์" นายเฉลิมชัย กล่าว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!